Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Rachunkowość
  • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
  • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
  • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
  • Rachunkowość budżetowa
  • Wieloletnia prognoza finansowa
  • Sprawozdawczość budżetowa
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie "Nowe zadania głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości oraz sprawozdań finansowych za 2018 rok"
Termin:
22.04.2018 r. - 25.04.2018 r. - Międzyzdroje
Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych
Tematyka:
Zmiany w rachunkowości budżetowej wprowadzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. obowiązujące od 1 stycznia 2018; Zasady ewidencji operacji; Bilansowa wycena aktywów i pasywów w świetle przepisów o rachunkowości; Przydatne krajowe standardy rachunkowości oraz stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości; Przykłady dotyczące wyceny aktywów, rezerw i rozliczeń międzyokresowych kosztów. Inwentaryzacja jako integralna część rachunkowości jednostki (metody, terminy, odpowiedzialność w świetle przepisów oraz orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych); Zmiana zakresu sprawozdania finansowego i wzorów sprawozdań wchodzących w jego skład, w tym: szczegółowe omówienie poszczególnych pozycji prezentowanych w nowej części sprawozdania finansowego jednostki, tj. w informacji dodatkowej, o której mowa w załączniku nr 12 do rozporządzenia z 13 września 2017 r.; Zapewnienie stosowania jednolitych zasad grupowania i metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), umożliwiających sporządzenie – na podstawie sprawozdania jednostki – sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Szkolenie "Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych (...)"
Termin:
01.03.2018 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych
Tematyka:
Omówienie zmian wprowadzonych w treści rozporządzenia; Załącznik nr 2 „Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego" – omówienie zmian: konto 222, 224, 901; Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - omówienie zmian: konta 011, 015, 030, 130, 139, 226, 235, 403, 800, 820 i inne; Konta pozabilansowe 998 i 999; Omówienie zmian w formularzach sprawozdań finansowych; Omówienie nowego załącznika nr 12 „Informacja dodatkowa”.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2018 r."
Termin:
26.02.2018 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i jednostek organizacyjnych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
Tematyka:
Zasady i sposób sporządzania sprawozdań budżetowych. Nowe zasady sporządzania korekt sprawozdań. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za sporządzanie i przekazywanie sprawozdań. Omówienie zmian wprowadzonych rozporządzeniem, ze szczególnym uwzględnieniem: sprawozdania Rb-PDP - poszerzenie zakresu danych wykazywanych w sprawozdaniu, sprawozdania Rb-NDS - omówienie zasad sporządzania sprawozdania, sprawozdania Rb-27S - zmiany w instrukcji sporządzania, sprawozdania RB 50 za IV kwartał 2017 wg nowego rozporządzenia, sprawozdania Rb 30S - zmiany związane z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług VAT, sprawozdania Rb-ST.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!