Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Rachunkowość
  • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
  • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
  • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
  • Rachunkowość budżetowa
  • Wieloletnia prognoza finansowa
  • Sprawozdawczość budżetowa
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce

Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Szkolenie "Środki trwałe oraz inwentaryzacja aktywów i pasywów w jednostkach sektora finansów publicznych"
Termin:
11.10.2017 r. - Katowice
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18, 40-001 Katowice (www.wtl.us.edu.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, głównych księgowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
Tematyka:
Środki trwałe, ich wycena i finansowanie. Ewidencja środków trwałych oraz środków trwałych w budowie. Klasyfikacja środków trwałych. Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki. Główne cele i przedmiot inwentaryzacji majątku. Terminy i częstotliwość inwentaryzacji. Poprawne przeprowadzanie inwentaryzacji. Kompetencje i odpowiedzialność w zakresie inwentaryzacji. Odpowiedzialność materialna za powierzone składniki majątkowe, a inwentaryzacja. Etapy inwentaryzacji metodą spisu z natury i ich dokumentowanie: Różnice inwentaryzacyjne ich rodzaje oraz ujęcie księgowe. Kontrola czynności inwentaryzacyjnych. Najczęściej spotykane błędy w przeprowadzaniu inwentaryzacji.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie "Dotacje oświatowe – aktualne problemy finansowe (obliczanie i aktualizacja wysokości dotacji w roku 2017 – refinansowanie między gminami kosztów przedszkolnych – dochodzenie zwrotu dotacji za lata poprzednie..."
Termin:
25.09.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)
Adresat:
– Pracownicy wydziałów oświaty (edukacji) urzędów gmin (miast) i starostw powiatowych; pracownicy zespołów obsługi oświaty w gminie i w powiecie jeśli jednostki te obsługują dotacje oświatowe z budżetu gminy lub budżetu powiatu; Skarbnicy Gmin i Powiatów; zatrudnieni w gminach i powiatach kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni.
– Oświata niepubliczna (organy prowadzące jednostki oświatowe dotowane z budżetu gminy i budżetu powiatu; podmioty zapewniające obsługę finansową dla osób fizycznych i osób prawnych prowadzących szkoły, przedszkola lub placówki – dotowane z budżetów samorządów).
Tematyka:
Aktualna systematyka prawa w zakresie dotacji oświatowych – ustawa o systemie oświaty po nowelizacji, uchwała prawa miejscowego, przepisy prawa finansowego (budżetowego), regulacja prawna od dnia 1 września 2017 r. Ustalanie wysokości dotacji – w tym dotacji uzależnionej od wydatków bieżących w JST;
Zasady i tryb udzielania od dnia 1 września 2017 r. dotacji oświatowej dla klas zniesionych gimnazjów i szkół; Zasady aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w trakcie 2017 roku oraz wypłaty dotacji po aktualizacji. Poprawa błędów aktualizacji. Zasady ustalania i dochodzenia od innych gmin zwrotu kosztów przedszkolnych Kontrola beneficjentów dotacji ze strony samorządu i innych instytucji – zakres i tryb kontroli dokonywanej przez JST (w tym regulacja z uchwał), kontrole RIO, NIK i KAS; Ustalanie wysokości i dochodzenie zobowiązania beneficjenta z tytułu zwrotu dotacji do budżetu JST.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie "Rachunkowość w oświacie z uwzględnieniem „Przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe.”"
Termin:
28.09.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków (www.he.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
Tematyka:
Reforma gimnazjalna w jednostkach samorządu terytorialnego. Podstawy prawne likwidacji, przekształcania i łączenia oświatowych jednostek budżetowych. Rachunkowość w jednostce przekształconej. Funkcjonowanie gimnazjów w zespołach oświatowych po reformie. Centra usług wspólnych po reformie oświatowej. Obowiązki w zakresie rachunkowości po reformie gimnazjalnej.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie "Wybrane zagadnienia w zakresie sprawozdawczości, rachunkowości i klasyfikacji budżetowej"
Termin:
29.09.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
Tematyka:
Nowelizacja klasyfikacji budżetowej z dnia 21 lipca 2017 r. – omówienie wprowadzonych zmian. Zmiana ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – nowelizacja ustawy z 7 lipca 2017 r. Sprawozdawczość budżetowa – bieżące problemy związane ze sporządzaniem sprawozdań.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!