Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Rachunkowość
  • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
  • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
  • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
  • Rachunkowość budżetowa
  • Wieloletnia prognoza finansowa
  • Sprawozdawczość budżetowa
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r, zmiany w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych, kontrola finansowa"
Termin:
03.12.2017 r. - 06.12.2017 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot (www.hotelmolo.com)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
Tematyka:
Polityka rachunkowości jednostki. Zmiany w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach. Zaciąganie zobowiązań w jednostce samorządu terytorialnego. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek. Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługiwanej oraz jednostki obsługującej. Problemy związane z likwidacją jednostek organizacyjnych. Rozliczenia samorządowego zakładu budżetowego. Rozliczenia dotacji - ewidencja księgowa. Ewidencja dochodów budżetowych, ich egzekucja oraz kontrola. – wybrane problemy. Ewidencja kosztów, wydatków, zaangażowania i zasady funkcjonowania kont rozrachunkowych. Ewidencja i rozliczenie wydatków inwestycyjnych. Problemy związane z kontrolą sprawozdawczości finansowej i budżetowej. Klasyfikacja budżetowa. Środki trwałe. Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów jednostki. Rzetelność i obiektywizm w inwentaryzacji. Udokumentowanie i rozliczenie wyników inwentaryzacji przy zastosowaniu każdej z metod inwentaryzacji. Różnice inwentaryzacyjne. Odpowiedzialność kierownika jednostki i poszczególnych pracowników. Przykłady nieprawidłowości.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r, nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości obowiązujące od 1 stycznia 2018 r, oraz wewnętrzne i zewnętrzne relacje finansowe jednostek samorządu terytorialnego"
Termin:
03.12.2017 r. - 06.12.2017 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami”, ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane (www.bel-ami.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
Tematyka:
Zewnętrzne i wewnętrzne relacje finansowe jednostek samorządu terytorialnego. Aktualne problemy dotyczące sprawozdawczości, rachunkowości i klasyfikacji budżetowej. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst… Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2017 r.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych"
Termin:
19.12.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP) 31-034 Kraków (www.he.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Tematyka:
Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2017 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości; Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi; Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych; Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów; Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych; Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego; Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego; Zasady sporządzania sprawozdań finansowych; Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych"
Terminy:
12.12.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP) 31-034 Kraków (www.he.pl)
15.12.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP) 31-034 Kraków (www.he.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe.
Tematyka:
Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2017 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości; Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi; Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy; Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów; Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych; Sporządzanie sprawozdań finansowych za 2017 rok, zasady i terminy sporządzania; Zasady księgowania na koncie 976 w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych oraz omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego; Powiązania danych pomiędzy bilansem, rachunkiem zysków i strat oraz zestawieniem zmian w funduszu jednostki w sprawozdaniach jednostkowych.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie "Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2017 roku"
Terminy:
28.11.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP) 31-034 Kraków (www.he.pl)
14.12.2017 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP) 31-034 Kraków (www.he.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
Tematyka:
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 16 stycznia 2014 r. (t. j. z 2016 r. Dz. U. poz. 1015 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773)
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!