Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Prawo
  • Prawna ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej oraz informacji niejawnych
  • Problematyka ochrony danych osobowych w kontekście nowych uprawnień gmin jako organów egzekucyjnych
  • Wspieranie organizacji pożytku publicznego oraz organizacji sportowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Egzekucja administracyjna w kontekście nowych uprawnień Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
  • Audyt bezpieczeństwa informacji i dostęp do informacji publicznej
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie „Kodeks wyborczy po nowelizacji z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego. Jawność, przejrzystość i dyscyplina finansów publicznych”
Termin:
27.05.2018 r. - 30.05.2018 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz ich zastępców, sekretarzy gmin, miast i powiatów oraz osób zajmujących się wyborami w samorządzie w 2018 roku.
Tematyka:
Kodeks wyborczy po nowelizacji – perspektywa jednostki samorządu terytorialnego; Zmiany w ustawie o samorządzie gminnym, ustawie o samorządzie powiatowym oraz ustawie o samorządzie województwa a zasada jawności i przejrzystości życia publicznego i finansów publicznych; Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych z perspektywy jednostki samorządu terytorialnego; Procedura budżetowa w jednostce samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem absolutorium.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie „Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych oraz biur rady w związku z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji rady. Nowe zasady składania oświadczeń majątkowych (...)”
Termin:
13.05.2018 r. - 16.05.2018 r. - Sopot
Hotel
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jst i jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych, pracowników zajmujących się biurem rady i oświadczeniami majątkowymi oraz pracowników urzędu współpracujących z radą.
Tematyka:
Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych w związku z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji rady. Koniec kadencji a działalność organu wykonawczego; Obowiązki biura rady w związku z końcem kadencji i początkiem nowej. Oświadczenia majątkowej i nowe przepisy wyborcze; Nowe przepisy wyborcze a wybory samorządowe 2018.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie „Węzłowe problemy Prawa wyborczego po nowelizacji – spojrzenie na wybory 2018 w samorządzie terytorialnym”
Termin:
15.04.2018 r. - 18.04.2018 r. - Zakopane
Hotel Tatra***, ul. Cyrhla 34, 34-500 Zakopane
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz ich zastępców, sekretarzy gmin, miast i powiatów oraz osób zajmujących się wyborami w samorządzie w 2018 roku.
Tematyka:
Prawo wyborcze po nowelizacji – kompendium regulacji (spojrzenie na wybory 2018 w samorządzie terytorialnym; Zmiany ustawy o samorządzie gminnym na tle reguł funkcjonowania gminy. Najnowsze odsłony zasady jawności w gminie; Prawne granice i zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w urzędzie gminy i innych jednostkach organizacyjnych; Absolutorium, czyli o podstawach oceny wykonania budżetu w roku wyborczym (z punktu widzenia wójta)
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie „Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa – omówienie wybranych aspektów i najnowszych zmian”
Termin:
25.02.2018 r. - 28.02.2018 r. - Karpacz
Hotel Carmen***, ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności komórek organizacyjnych wykonujących na co dzień zadania z zakresu objętego ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi powiązanymi z nią merytorycznie przepisami.
Tematyka:
Zagadnienia wprowadzające do szkolenia. Obrót nieruchomościami. Oddawanie we władanie nieruchomości samorządowych. Wycenia nieruchomości. Bezumowne korzystanie z nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego. Nieruchomość jako ograniczone prawo rzeczowe. Zagadnienia uzupełniające. Podstawowe nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli w zakresie gospodarowania nieruchomościami – studium przypadków. Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Wybrane zagadnienia związane z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku – o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – planowane regulacje.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce