Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Gospodarka nieruchomościami
  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami w samorządzie gminnym
  • Ład przestrzenny regulowany w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • Aspekty praktyczne stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami
  • Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  • Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie „Praktyczne i prawne aspekty gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa – omówienie wybranych aspektów i najnowszych zmian”
Termin:
25.02.2018 r. - 28.02.2018 r. - Karpacz
Hotel Carmen***, ul. Armii Krajowej 3, 58-540 Karpacz
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności komórek organizacyjnych wykonujących na co dzień zadania z zakresu objętego ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi powiązanymi z nią merytorycznie przepisami.
Tematyka:
Zagadnienia wprowadzające do szkolenia. Obrót nieruchomościami. Oddawanie we władanie nieruchomości samorządowych. Wycenia nieruchomości. Bezumowne korzystanie z nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego. Nieruchomość jako ograniczone prawo rzeczowe. Zagadnienia uzupełniające. Podstawowe nieprawidłowości stwierdzane w czasie kontroli w zakresie gospodarowania nieruchomościami – studium przypadków. Najważniejsze zmiany wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku – o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Wybrane zagadnienia związane z ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku – o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – planowane regulacje.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Aktualnie brak szkoleń/kursów w tej kategorii. Zapraszamy wkrótce