Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Rachunkowość
  • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
  • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
  • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
  • Rachunkowość budżetowa
  • Wieloletnia prognoza finansowa
  • Sprawozdawczość budżetowa
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie "Rachunkowość, sprawozdawczość i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach pomocy społecznej – najnowsze zmiany i bieżące problemy"
Termin:
30.09.2018 r. - 03.10.2018 r. - Jurata
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Delfin” - Rewita Jurata, ul. Helska 1, 84-150 Hel (www.rewita.pl/wdw-jurata)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
Tematyka:
Polityka rachunkowości – problemy z dostosowaniem do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostek; Wspólna obsługa jednostek – problemy i wyjaśnienia (...); Środki trwałe, ich wycena i finansowanie – klasyfikowanie wydatków bieżących lub majątkowych; Warunki uznania składnika majątku za środek trwały (...); Inwentaryzacja jako najważniejsza czynność w procesie zamknięcia roku obrotowego, istota inwentaryzacji, cele inwentaryzacji, funkcje i zadania inwentaryzacji (...)
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie „Rachunkowość i sprawozdawczość w Jednostkach Samorządu Terytorialnego – problemy według aktualnie obowiązujących przepisów prawa”
Termin:
15.07.2018 r. - 18.07.2018 r. - Sandomierz
Hotel*** „Mały Rzym” ul. Okrzei 9, 27-600 Sandomierz
Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych.
Tematyka:
Zasady (polityka) rachunkowości w jednostkach od 1 stycznia 2018 r.: Prowadzenie ksiąg rachunkowych; Uregulowania wewnętrzne w zakresie zasad rachunkowości i planów kont oraz sprawozdawczości finansowej, budżetowej i z operacji finansowych od 1 stycznia 2018 r.; Realizacja dochodów w jednostkach (naliczenie, ewidencja księgowa i sprawozdawczości); Realizacja kosztów, zaangażowania i wydatków w jednostkach i ujecie w sprawozdawczości; Wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej; Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości, gospodarki finansowej oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych; Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości oraz w zakresie pobierania dochodów i dokonywania wydatków.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Szkolenie „Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2018”
Termin:
23.08.2018 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz zajmujących się zagadnieniami inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
Tematyka:
Podstawy prawne dotyczące inwentaryzacji, w tym m. innymi uregulowania dotyczące inwentaryzacji zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) (...)
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie „Klasyfikacja budżetowa w 2018 r. ze szczególnym uwzględnieniem zmian z 18 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz. 767)”
Termin:
26.07.2018 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych, osób opracowujących projekty uchwał budżetowych, osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego a także osób opracowujących plany finansowe i zmiany w planach.
Tematyka:
Podstawa prawna stosowania klasyfikacji budżetowej; Funkcje klasyfikacji budżetowej: planistyczna, ewidencyjna, sprawozdawcza, statystyczna; Założenia i funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, trzystopniowy podział: dział, rozdział, paragraf; Klasyfikacja dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, w tym m. in. omówienie nowych rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz nowych paragrafów dochodów i wydatków; Omówienie nowelizacji klasyfikacji budżetowej z 18 kwietnia 2018 r. (Dz. U. poz. 767); Zmiany klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 2018 r.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!