Partnerzy
 
 
Członkostwo
Suprema Lex CSKiS
jest członkiem PIFS

Współpraca
Prawo
  • Prawna ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej oraz informacji niejawnych
  • Problematyka ochrony danych osobowych w kontekście nowych uprawnień gmin jako organów egzekucyjnych
  • Wspieranie organizacji pożytku publicznego oraz organizacji sportowych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego
  • Egzekucja administracyjna w kontekście nowych uprawnień Wójta/ Burmistrza/ Prezydenta
  • Audyt bezpieczeństwa informacji i dostęp do informacji publicznej
Najbliższe szkolenia/kursy 3-5 dniowe
Szkolenie „Zmowy przetargowe w zamówieniach publicznych i inne problemy, w tym elektronizacja”
Termin:
26.08.2018 r. - 29.08.2018 r. - Zakopane
Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Bel-Ami” ul. Goszczyńskiego 24, 34-500 Zakopane
Adresat:
Pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego; przedstawiciele administracji rządowej; przedstawiciele firm startujących w przetargach; wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Celem realizacji szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych wskazówek w zakresie możliwości przeciwdziałania zmowom przetargowym przy organizowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Drugi temat przewodni to dostarczenie uczestnikom wiedzy oraz praktycznych wskazówek w zakresie realizacji najbardziej newralgicznych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, także w związku z elektronizacją, w sposób praktyczny – bo przy udziale trenera audytora i doświadczonego praktyka, arbitra z listy Prezesa UZP w latach 2004-2007.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie „Gospodarowanie oraz obrót nieruchomościami JST i Skarbu Państwa w kontekście najnowszych zmian w prawie”
Termin:
18.11.2018 r. - 21.11.2018 r. - Kraków
Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16, 30-426 Kraków
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa.
Tematyka:
Obrót cywilnoprawny; Postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami; Akty prawne regulujące gospodarkę nieruchomościami; Podstawowe definicje z zakresu gospodarki nieruchomościami; Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami; Rodzaje zasobów nieruchomości; Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym; Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym; Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu; Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste - bezprzetargowo i w drodze przetargu; Najem/dzierżawa; Określanie wartości nieruchomości; Wykonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego prawa pierwokupu nieruchomości.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Szkolenie „PRAWO PRACY i BHP w praktyce – w tym – w świetle nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO)”
Termin:
26.08.2018 r. - 29.08.2018 r. - Sopot
Hotel „Molo” ul. Podjazd 6, 81-805 Sopot
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawiciele firm, wszystkie osoby pragnące zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:
Ochrona danych osobowych: nowe przepisy o ochronie danych osobowych; w jakim zakresie dotyczą pracodawców, kadr i bhp; stosowanie nowych przepisów m.in. przy rekrutacji i podczas zatrudnienia - obowiązki informacyjne wobec kandydatów i pracowników; obowiązki służb kadrowych i bhp w związku z RODO; podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych na gruncie RODO; pracodawca jako administrator danych kadrowych na gruncie RODO (...); Prawo pracy i BHP: nowelizacje prawa pracy 2016-2018 – praktyka stosowania, najczęstsze nieprawidłowości; wyjścia prywatne pracowników w godzinach pracy – modyfikacja umowy o pracę („aneksy”, „wypowiedzenie zmieniające”); nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy (obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracownika, najczęściej popełniane nieprawidłowości, uzasadnianie wypowiedzenia) (...)
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!
Najbliższe szkolenia/kursy 1 dniowe
Szkolenie „Przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów w praktyce po nowelizacjach z 2017 roku”
Terminy:
12.07.2018 r. - Łódź
Hotel Światowit Al. Kościuszki 68, 90-432 Łódź
13.07.2018 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u w Olsztynie Pl. Konsulatu Polskiego 1, 10-532 Olsztyn
30.07.2018 r. - Poznań
Sala 119 w budynku NOT-u (1,5 km od Dworca PKP) ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań
31.07.2018 r. - Opole
Budynek NOT-u w Opolu, sala nr 24 ul. Katowicka 50, 45-061 Opole
Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych, przedsiębiorców, naczelników i kierowników referatów ochrony środowiska, inspektorów wydziałów zajmujących się ochroną środowiska, specjalistów ds. ochrony środowiska, sekretarzy jst oraz osób zajmujących się postępowaniami oraz innych osób i podmiotów zainteresowanych tematyką szkolenia.
Tematyka:
Kto może uzyskać zezwolenie? Wycinka bez zgody właściciela nieruchomości. Projekt kolejnej nowelizacji przepisów – czy organ będzie mógł nakazać usunięcie drzewa? Posiadacz nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Strony postępowania (problem wspólnot, spółdzielni). Kto wydaje zezwolenia? Wycinka z nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków po zmianach przepisów. Wybrane zwolnienia od obowiązku uzyskania zezwolenia. Instytucja zgłoszenia, oględziny, milcząca zgoda, sprzeciw. Wycinka drzew lub krzewów przez rolników. Nasadzenia zastępcze (plan nasadzeń, miejsce nasadzeń, liczebność). Co pierwsze – pozwolenie na budowę, czy zezwolenie na usunięcie drzew? Wpływ nowelizacji KPA z 2017 r. na rozpatrywanie spraw dotyczących usuwania drzew i krzewów. Wybrane zagadnienia dotyczące administracyjnych kar pieniężnych.
Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!