„Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców”

Cena:38.00
Do koszyka

 

Cena 38 zł brutto/1 egzemplarz!

 

Autor: Danuta Rode – doktor habilitowana, profesor nadzwyczajny SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego, Wydział Zamiejscowy w Katowicach. Psycholog. W pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach z pogranicza psychologii klinicznej i sądowej. Jej główne zainteresowania naukowe dotyczą: problematyki przemocy w rodzinie, szczególnie funkcjonowanie sprawców, relacji między ofiarą a sprawcą, psychologii rodziny, zaburzeń zachowania oraz metodologicznych i warsztatowych aspektów psychologicznego opiniodawstwa sądowego.
 
Badania nad przemocą przedstawiano dotychczas w większości opracowań z punktu widzenia ofiar, w bardzo wąskim zakresie podejmowano próby opisania przemocy z perspektywy sprawców, najczęściej opisując jedynie niektóre obszary funkcjonowania mężczyzn dokonujących aktów przemocy w rodzinie. Przemoc doświadczana ze strony kobiet jest mało znana i rozpoznawalna. Przyjmuje czasem bardzo wyrafinowaną i zawoalowaną formę przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Także mechanizmy, jakie zachodzą w bliskich związkach w relacji przemocy między sprawcą a ofiarą, wymagają dalszej eksploracji i opracowania. W przedstawionej publikacji podjęto próbę dokonania psychologicznej charakterystyki mężczyzn i kobiet dokonujących aktów przemocy w bliskich relacjach, wyróżnienia typów sprawców przemocy mężczyzn i kobiet na podstawie profilu wybranych cech osobowości i temperamentu, ukazano także motywy ich postępowania. Opisano również psychologiczne mechanizmy zachodzące w relacji sprawca – ofiara w związkach z problemem przemocy, mające często formy i cechy procesu uzależnienia.

Podstawowym pytaniem, które stawia się wobec motywacji sprawstwa przemocy, brzmi: co uruchamia podmiot działania i dlaczego spośród wielu możliwych sposobów zachowania wybrał on/ona właśnie takie, a nie inne? W książce starano się zobrazować model procesów i mechanizmów motywacyjnych, który może zostać wykorzystany w diagnozie sprawstwa przemocy w rodzinie. Całość pracy zamyka rozdział dotyczący nowych kierunków badań nad zjawiskiem przemocy domowej, jego uwarunkowaniami i działaniami pomocowymi dla uczestników krzywdzących relacji.
 

(...)To obowiązkowa pozycja dla psychologów, pracowników socjalnych, członków gminnych komisji, kuratorów, asystentów rodzinnych a także sędziów, prokuratorów i policjantów.(..)
Z recenzji Katarzyny Łukowskiej, 
psychologa klinicznego, członka Zespołu Monitorującego ds.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy MRPiPS,  Zastępcy Dyrektora PARPA  

(...)Przeprowadzona analiza literatury i uzyskane przez Autorkę wyniki badań własnych poszerzają znacznie wiedzę o psychologicznych uwarunkowaniach kryminalnej przemocy domowej. Będą one przydatne zarówno w opiniowaniu sądowo- psychologicznym, jak i w profilaktyce, prewencji czy społecznej polityki kryminalnej (...)
Z recenzji prof. dr. hab. Józefa K. Gierowskiego
 

(...) Monografia jest skierowana przede wszystkim do specjalistów z zakresu przeciwdziałania różnym przejawom patologii społecznych – m.in. psychologów, pedagogów, terapeutów, profilaktyków, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, policjantów, wychowawców penitencjarnych (...)
Z recenzji dr hab. Iwony Niewiadomskiej, prof. KUL
 

  • Wydawnictwo: Psychologiczne i relacyjne wyznaczniki przemocy domowej. Charakterystyka sprawców
  • Seria: Psychologia
  • Wydanie: 1
  • Rok publikacji: 2018
  • Okładka: miękka
  • Format: 165 x 235 mm
  • Liczba stron: 200
  • Wersja publikacji: Książka drukowana
  • ISBN: 978-83-944691-6-0