Aktualności
Szkolenie „Majątek trwały w jednostkach samorządu terytorialnego”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: „Majątek trwały w jednostkach samorządu terytorialnego”. Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne.
 
29.04.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (www.he.pl)
 
Tematyka: Podstawy prawne dotyczące zakresu działalności inwestycyjnej w j.s.t. Definicja środków trwałych w j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne). Wartości niematerialne i prawne. Długoterminowe aktywa finansowe. Środki trwałe w budowie: koszty inwestycji, ewidencja analityczna, rozliczenie inwestycji i przyjęcie środków trwałych do użytkowania. Inwentaryzacja majątku trwałego. Ewidencja księgowa inwestycji w zakładzie budżetowym: z dotacji, z przychodów własnych. Ewidencja inwestycji dochodami gromadzonymi przez jednostki budżetowe na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych. Ulepszenia i remonty środków trwałych. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych. Ewidencja i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Najczęściej występujące nieprawidłowości przy ewidencji majątku trwałego.

2014-03-27, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Kompleksowo o VAT w JST i ich jednostkach - w 2014 roku" w Kołobrzegu
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Podatki w praktyce", pn.: "Kompleksowo o VAT w JST i ich jednostkach - w 2014 roku" - Kołobrzeg 2014. Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jst, skarbników, głównych księgowych, księgowych i innych pracowników pracujących w komórkach finansowo- księgowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT, księgowych zajmujących się naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT w jst i ich jednostkach organizacyjnych, księgowych zajmujących się m.in. sporządzaniem umów cywilno- prawnych, w tym aktów notarialnych, sporządzaniem deklaracji podatkowych VAT, sporządzaniem faktur VAT, pracowników wydziałów i komórek zajmujących się gospodarką nieruchomościami.
 
18.05.2014 r. - 21.05.2014 r. - Kołobrzeg
Hotel New Skanpol***, ul. Dworcowa 10 (www.newskanpol.pl)
 
Tematyka: Szkolenie obejmuje swoim zakresem wszystkie problemy dot. VAT w JST oraz w ich jednostkach i zakładach budżetowych. Szczególnie związane z rozliczeniem i dokumentowaniem VAT w 2014 roku, tj. zmianami związanymi z nowościami w zakresie momentu deklarowania VAT należnego i naliczonego oraz nowymi zasadami fakturowania. Zajmiemy się także zmianami w rozliczeniu i dokumentowaniu VAT po wdrożeniu uchwały NSA z 24 czerwca 2013r. I FPS 1/13.

2014-01-30, kategoria: Podatki