Aktualności
Szkolenie „Zadania JST w zakresie Ochrony Środowiska oraz procedury administracyjne dotyczące ich realizacji”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Prawo JST w praktyce", pn.: "Zadania JST w zakresie Ochrony Środowiska oraz procedury administracyjne dotyczące ich realizacji". Szkolenie przeznaczone jest dla Kierowników JST, naczelników i kierowników referatów ochrony środowiska, inspektorów  wydziałów zajmujących się ochroną środowiska, specjalistów ds. ochrony środowiska, sekretarzy jst oraz osób zajmujących się postępowaniami o udzielaniu zamówień publicznych dotyczących ochrony środowiska.
 
21.09.2014 r. - 24.09.2014 r. - Lądek Zdrój
Centrum Konferencji i Rekreacji Geovita, ul. Graniczna 14 (geovita.pl)
 
Tematyka:
Ochrona środowiska – procedura administracyjna załatwianych spraw. Prawo ochrony środowiska – kompetencje i obowiązki Jednostek Samorządu Terytorialnego wynikające z ustawy prawo ochrony środowiska. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji – procedury w kontekście kompetencji JST (Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 

2014-08-21, kategoria: Prawo
 
Szkolenie "Rachunkowość i sprawozdawczość w OPS ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz należności od dłużników alimentacyjnych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Rachunkowość i sprawozdawczość w OPS ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz należności od dłużników alimentacyjnych". Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych ośrodków pomocy społecznej oraz osób prowadzących ewidencję w tym zakresie.
 
29.09.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (www.he.pl)
 
Tematyka: Podstawy prawne w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Zasady gospodarki finansowej: przepisy ustawowe, wewnętrzne uregulowania w polityce rachunkowości organu, urzędu i ośrodka pomocy społecznej. Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych; ujęcie księgowe dotacji, wypłacanych świadczeń i dokonywanych zwrotów. Ewidencja księgowa. Sposób prezentacji powyższych danych w sprawozdawczości oraz powiązania z księgami rachunkowymi. Klasyfikacja budżetowa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz innych dochodów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.

2014-08-19, kategoria: Rachunkowość