Aktualności
Szkolenie „Rachunkowość i sprawozdawczość w Ośrodkach Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz należności od dłużników alimentacyjnych”
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Rachunkowość i sprawozdawczość w Ośrodkach Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ewidencji wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz należności od dłużników alimentacyjnych.". Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych i księgowych ośrodków pomocy społecznej oraz osób prowadzących ewidencję w tym zakresie.
 
18.08.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (www.he.pl)
 
Tematyka: Podstawy prawne w zakresie prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych. Zasady gospodarki finansowej: przepisy ustawowe, wewnętrzne uregulowania w polityce rachunkowości organu, urzędu i ośrodka pomocy społecznej. Dochody i wydatki realizowane na podstawie  ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych; ujęcie księgowe dotacji, wypłacanych świadczeń i dokonywanych zwrotów. Ewidencja księgowa. Sposób prezentacji powyższych danych w sprawozdawczości oraz powiązania z księgami rachunkowymi. Klasyfikacja budżetowa dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz innych dochodów realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej.

2014-07-22, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Kompleksowo o VAT w JST i ich jednostkach - w 2014 roku - z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r. - istotnych dla samorządów"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Kompleksowo o VAT w JST i ich jednostkach - w 2014 roku - z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r. - istotnych dla samorządów". Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli jst, skarbników, głównych księgowych, księgowych i innych pracowników pracujących w komórkach finansowo- księgowych zajmujących się rozliczaniem podatku VAT, księgowych zajmujących się naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT w jst i ich jednostkach organizacyjnych, księgowych zajmujących się m.in. sporządzaniem umów cywilno- prawnych, w tym aktów notarialnych, sporządzaniem deklaracji podatkowych VAT, sporządzaniem faktur VAT, pracowników wydziałów i komórek zajmujących się gospodarką nieruchomościami.
 
23.11.2014 r. - 26.11.2014 r. - Zakopane
Hotel Diamonds, ul. Makuszyńskiego 12 (www.hoteldiamonds.pl)
 
Tematyka: Szkolenie obejmuje swoim zakresem ogólną tematykę VAT w 2014 roku w JST, czyli w gminach, powiatach i województwach samorządowych oraz w ich jednostkach i zakładach budżetowych. Szczególnie wprowadzone od 1 stycznia 2014r. zmiany w zakresie rozliczania i dokumentowania VAT, czyli nowego momentu deklarowania VAT należnego i naliczonego oraz nowe zasady fakturowania. Powiemy także o odliczeniach VAT od aut wprowadzonych od 1 kwietnia 2014r. Sporo miejsca poświęcimy również zmianom przewidzianym do wdrożenia już od 1 stycznia 2015 roku,
Na szkoleniu będzie również: Wszystko o nieruchomościach (w tym: od przekazywania majątku w nieodpłatne i odpłatne używanie oraz o refakturowaniu mediów w ramach umów najmu i użyczenia). Także o korzystaniu z odliczeń VAT z wykorzystaniem współczynnika rocznego. Powiemy o kasach rejestrujących i o wielu jeszcze innych kwestiach - aktualnie istotnych w rozliczeniu VAT w deklaracji VAT-7.

2014-07-21, kategoria: Podatki