Aktualności
Szkolenie "Odpowiedzialność kierownika jednostki za gospodarkę finansową i rachunkowość"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Odpowiedzialność kierownika jednostki za gospodarkę finansową i rachunkowość". Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników jednostek budżetowych, dyrektorów szkół, przedszkoli, kierowników MOPS-ów i innych jednostek budżetowych.
 
28.10.2014 r. - Kraków
Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5, 31-034 Kraków, (www.he.pl)
 
Tematyka: Jednostka budżetowa i podstawowe zasady gospodarki finansowej. Plan finansowy jednostki budżetowej jako podstawa gospodarki finansowej, opracowywanie planu i dokonywanie zmian. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości. Przepisy wewnętrzne dotyczące prowadzenia rachunkowości w tym m.in.: zakładowy plan kont i polityka rachunkowości- instrukcja inwentaryzacyjna, instrukcja kasowa. Zaangażowanie wydatków budżetowych - pojęcie i istota. Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych. Inwentaryzacja oraz odpowiedzialność kierownika jednostki. Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie sporządzania sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych. Sprawozdawczość budżetowa, w tym m. in. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z).

2014-09-23, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Funkcjonowanie JST, powiatowych i wojewódzkich ze szczególnym uwzględnieniem jednostek oświatowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Funkcjonowanie JST, powiatowych i wojewódzkich ze szczególnym uwzględnieniem jednostek oświatowych". Szkolenie adresowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych i pracowników służb finansowe księgowych tych jednostek a także Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Marszałków oraz Dyrektorów jednostek oświatowych.
 
25.09.2014 r. - Poznań
Budynek NOT-u, ul. Wieniawskiego 5/9 (www.not.poznan.pl)
 
Tematyka: Formy organizacyjno – prawne funkcjonowania jednostek. Zasady gospodarki finansowej jednostek - plany finansowe. Szczególne zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. (Dz. U. z 2013r. poz. 289). Wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej – schematy księgowań w księgach rachunkowych. Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811). Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjnej i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902). Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość z operacji finansowych po nowelizacji w 2014 roku (szczegóły z Instrukcji sporządzania sprawozdań. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego i pozostałych pracowników jednostki. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w omawianym zakresie.

2014-09-03, kategoria: Rachunkowość