Aktualności
Szkolenie "Funkcjonowanie JST, powiatowych i wojewódzkich ze szczególnym uwzględnieniem jednostek oświatowych"
Suprema Lex zaprasza na szkolenie z cyklu "Rachunkowość w praktyce", pn.: "Funkcjonowanie JST, powiatowych i wojewódzkich ze szczególnym uwzględnieniem jednostek oświatowych". Szkolenie adresowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych i pracowników służb finansowe księgowych tych jednostek a także Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów, Starostów i Marszałków oraz Dyrektorów jednostek oświatowych.
 
24.09.2014 r. - Olsztyn
Budynek NOT-u w Olsztynie, Pl. Konsulatu Polskiego 1 (not.olsztyn.pl)
 
Tematyka: Formy organizacyjno – prawne funkcjonowania jednostek. Zasady gospodarki finansowej jednostek - plany finansowe. Szczególne zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. (Dz. U. z 2013r. poz. 289). Wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej – schematy księgowań w księgach rachunkowych. Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 811). Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjnej i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2014 r., poz. 902). Sprawozdawczość budżetowa i sprawozdawczość z operacji finansowych po nowelizacji w 2014 roku (szczegóły z Instrukcji sporządzania sprawozdań. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego i pozostałych pracowników jednostki. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w omawianym zakresie.

2014-09-03, kategoria: Rachunkowość
 
Szkolenie "Zmiany w funkcjonowaniu służb zatrudnienia po nowelizacji przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" w Juracie
Suprema Lex zaprasza na szkolenie dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy, pn.: "Zmiany w funkcjonowaniu służb zatrudnienia po nowelizacji przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy". Szkolenie przeznaczone jest dla: kadry kierowniczej Urzędów Pracy dyrektorów, z-cy dyrektora, kierowników oraz pracowników Centrów Aktywizacji Zawodowej.
 
21.09.2014 r. - 25.09.2014 r. - Jurata
Rewita WDW Jurata, Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „DELFIN”, ul. Wojska Polskiego (www.rewita.pl/wdw-jurata/)
 
Tematyka: Procedury współpracy i wewnętrzna struktura CAZ po nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia w kontekście rozporządzeń wykonawczych. Metody pracy z klientem w CAZ – wykorzystywanie kompetencji osobistych i społecznych w relacjach interpersonalnych.

2014-08-26, kategoria: Urzędy Pracy