Aktualności

wtorek, 19 listopad 2019 21:59

Szkolenie „ Oświadczenia majątkowe w nowej kadencji samorządu terytorialnego 2018-2023 oraz zakazy i ograniczenia dotyczące radnych i pracowników samorządowych ”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:

Oświadczenie majątkowe jako instrument zapewnienia transparentności samorządu terytorialnego.
Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w samorządzie.

Majątek objęty treścią oświadczenia.

Zasady wypełniania oświadczeń.

Pierwsze oświadczenie majątkowe oraz terminy składania kolejnych oświadczeń.
Specyfika pierwszego i ostatniego roku kadencji w aspekcie oświadczeń majątkowych.
Podmioty, którym składane są oświadczenia majątkowe i ich obowiązki.
Analiza oświadczeń majątkowych:
Korekty oświadczeń majątkowych.
Publikowanie oświadczeń majątkowych.
Skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego.
Informacja przedstawiana organowi stanowiącemu jednostki samorządu.
Przechowywanie oświadczeń majątkowych.
Najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych.

Zakazy dotyczące radnych i pracowników samorządowych:
Skutki naruszeń zakazów i ograniczeń dotyczących radnych i pracowników samorządowych.
Najnowsze orzecznictwo dotyczące ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzania nią przez radnych oraz w sprawach innych naruszeń zakazów dotyczących radnych.

Współdziałanie radnego z mieszkańcami w procesie planowania i dokonywania wydatków z budżetu.
Instrumenty nadzoru nad samorządem terytorialnym.

  26.01.2020 - 29.01.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

środa, 13 listopad 2019 21:15

Kurs „Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa”

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi.
Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:

Rachunkowość budżetowa
Zasady finansów publicznych w JST
Zakładowy plan kont
Dochody i wydatki jednostek budżetowych Gospodarka środkami pozabudżetowymi
Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego Sprawozdawczość budżetowa z operacji finansowych
Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne
Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego
Środki trwałe w budowie, aktualizacja należności i ZFŚS

  19.03.2020 - 28.05.2020 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

niedziela, 03 listopad 2019 21:21

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
Tematyka:

Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2019 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

  17.12.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

niedziela, 03 listopad 2019 21:21

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe
sprawozdania finansowe
Tematyka:

Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2019 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

  16.12.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 30 październik 2019 08:17

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok w jednostkach samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. Sporządzenie sprawozdań finansowych. Wykonywanie
budżetu i planów finansowych jednostek a kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.

  08.12.2019 - 11.12.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

środa, 30 październik 2019 08:14

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok oraz sporządzenie sprawozdań finansowych. Wykonywanie budżetu i planów finansowych jednostek a kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. Sporządzenie sprawozdań finansowych. Wykonywanie
budżetu i planów finansowych jednostek a kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.

  01.12.2019 - 04.12.2019 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

poniedziałek, 21 październik 2019 20:40

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Tematyka:

Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2019 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

  04.12.2019 - Rzeszów
  Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów

piątek, 11 październik 2019 14:30

Szkolenie „Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych sporządzana na 31.12.2019”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych oraz osób sporządzających sprawozdania
budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
Tematyka:

I. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1393)
II. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773)

  26.11.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

niedziela, 01 wrzesień 2019 10:33

Szkolenie „Rachunkowość wykonania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego
Tematyka:

Przedmiot i zakres rachunkowości wykonania budżetu.
Plan kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Ewidencja księgowa na kontach bilansowych i pozabilansowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Ewidencja księgowa dochodów z tytułu subwencji, dotacji oraz dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
Zobowiązanie z tytułów dłużnych : kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych/zaciągnięcie i spłata/.
Ewidencja księgowa na kontach wynikowych budżetu.
Wydatki niewygasające ewidencja księgowa.
Odpisy aktualizujące należności budżetu.

  25.11.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

poniedziałek, 26 sierpień 2019 21:03

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2019 roku”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej.
Tematyka:

Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych.
Roczne księgowania i przeksięgowania, schematy zapisów księgowych i ich odzwierciedlanie w sprawozdawczości.
Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, z 2019 r. poz. 1911).

  28.11.2019 - Poznań
  Budynek NOT-u (1,5 km od Dworca PKP), sala 119 ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

  29.11.2019 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz

startPoprzednie kursy / szkolenia12Następne kursy / szkoleniakoniec