Aktualności

wtorek, 16 październik 2018 13:45

Szkolenie „Funkcjonowanie rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2018-2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych. (...)"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: przewodniczących rad, przewodniczących komisji, radnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się biurem rady i oświadczeniami majątkowymi oraz pracowników urzędu współpracujących z radą.
Tematyka:
Funkcjonowanie rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2018-2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych. Ograniczenia i zakazy dotyczące radnych oraz oświadczenia majątkowe.
  02.12.2018 - 05.12.2018 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

czwartek, 11 październik 2018 13:31

Szkolenie „Nowy Kodeks pracy od 1 stycznia 2019. Rewolucyjne zmiany w dokumentacji pracowniczej”

Adresat:
kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:

Kodeks pracy 2019 r. – przegląd najważniejszych zmian; Akta osobowe i dokumentacja pracownicza – zmiany w 2019 roku; Prowadzenie akt osobowych na nowych zasadach od 2019 roku; Zmiany w okresie przechowywania; Elektronizacja / digitalizacja akt osobowych; Zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej po wymaganym okresie przechowywania; Przekazanie dokumentacji pracownikowi; Dokumentacja ZUS – co należy przechowywać?  Jakie dokumenty zawsze kontroluje PIP? Powoływanie i odwoływanie osób na stanowiska w związku z wyborami oraz zmiany na przełomie kadencji; Prawo pracy – praktyka stosowania, najczęstsze nieprawidłowości.

  12.11.2018 - Warszawa
  Centrum Konferencyjne AS-BUD Biurowiec Central Tower (koło Hotelu Marriott) Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

  13.11.2018 - Łódź
  Hotel Światowit, Al. Kościuszki 68

  15.11.2018 - Katowice
  Hotel Katowice, sala Tarasowa al. Korfantego 9

  16.11.2018 - Wrocław
  Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

poniedziałek, 08 październik 2018 12:56

Szkolenie „Warsztaty praktyczne – prawo zamówień publicznych 2018/2019. Kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO"

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Zasady elektronicznych zamówień publicznych oraz „papierowych”. Korzystanie z miniportalu UZP – praktyczne aspekty. Tworzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uwzględniającej elektronizację zamówień publicznych. Kryteria oceny ofert w zamówieniach elektronicznych i tradycyjnych. Jak interpretować postanowienia umowne w umowach o zamówienie publiczne. Najczęstsze powody odrzucenia ofert.
  18.11.2018 - 21.11.2018 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

piątek, 05 październik 2018 13:28

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2018 roku”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej.
Tematyka:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2018 roku; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864); Sprawozdawczość; Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych praz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku – (nowe sprawozdania z wzorami danych); Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).

  29.11.2018 - Poznań
  Budynek NOT-u (1,5 km od Dworca PKP), sala 119 ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

  30.11.2018 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz

piątek, 05 październik 2018 13:21

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych za 2018 rok”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:

Przepisy określające czynności wykonywane w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych, w tym harmonogram czynności, wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg; Księgowania pod datą końca roku obrotowego, w tym koszty na przełomie roku, rozliczenie międzyokresowe oraz rezerwy, ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i poprawianie błędów, wycena bilansowa aktywów i pasywów.
Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów, w tym organizacja, metody, terminy i częstotliwość inwentaryzacji oraz dokumentacja inwentaryzacji. (...)

  04.12.2018 - Warszawa
  Centrum Konferencyjne AS-BUD Biurowiec Central Tower (koło Hotelu Marriott) Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

środa, 03 październik 2018 14:27

Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok. Projekt budżetu na 2019 rok. Realizacja budżetu JST i planu finansowego jednostki organizacyjnej oraz prezentacja wyników działalności w sprawozdawczości budżetowej w 2018 r."

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych  i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek   sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

.
Tematyka:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach budżetowych. Projekt budżetu na 2019 rok. Realizacja budżetu JST i planu finansowego jednostki organizacyjnej oraz prezentacja wyników działalności w sprawozdawczości budżetowej w 2018 r.

  02.12.2018 - 05.12.2018 - Warszawa
  Best Western Hotel Felix***, ul. Omulewska 24, 04-128 Warszawa

środa, 03 październik 2018 14:20

Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. Inwentaryzacja w JST i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2018. Ryzyko w gospodarowaniu środkami publicznymi w samorządzie terytorialnym nowej kadencji"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Tematyka:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzenie sprawozdań finansowych. Aktualne problemy dotyczące klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości i rachunkowości. Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2018. Ryzyko w gospodarowaniu środkami publicznymi w samorządzie terytorialnym nowej kadencji.

  09.12.2018 - 12.12.2018 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

wtorek, 02 październik 2018 10:45

Szkolenie „Inwentaryzacja i majątek trwały w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2018”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie operacji finansowych oraz zajmujących się zagadnieniami inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
Tematyka:

Podstawy prawne dotyczące zakresu działalności inwestycyjnej i inwentaryzacji, w tym m. innymi uregulowania dotyczące inwentaryzacji zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911); 

Definicja środków trwałych i rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w j.s.; Długoterminowe aktywa finansowe; Środki trwałe w budowie; (...)

  24.10.2018 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 19 wrzesień 2018 22:28

Szkolenie "Nowy Kodeks pracy od 1 stycznia 2019. Akta osobowe i dokumentacja pracownicza – zmiany w 2019 roku"

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:
Rodzaje umów o pracę. Zasady zawierania umowy o pracę na czas określony i na okres próbny. Umowa przedwstępna Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna (ustalenie stosunku pracy). Klauzule autonomiczne w prawie pracy. Klauzule autonomiczne w prawie pracy. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego. Powszechna ochrona stosunku pracy. Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu. Zakaz nierównego traktowania. Zarys projektu Kodeksu pracy. Nietypowe formy zatrudnienia. Akta osobowe i dokumentacja pracownicza – zmiany w 2019 r.
  18.11.2018 - 21.11.2018 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

środa, 05 wrzesień 2018 08:25

Szkolenie „Rachunkowość w jednostkach budżetowych według aktualnych przepisów – nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości i planów kont”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne.
Tematyka:
Plan kont i polityka rachunkowości (obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.), nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
  25.10.2018 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)