Aktualności

wtorek, 03 listopad 2020 22:30

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych z uwzględnieniem bieżących problemów (...)

 SZKOLENIE HYBRYDOWE

 

Adresat:

Program szkolenia został przygotowany w szczególności dla skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

Tematyka:
 • Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach
  organizacyjnych sporządzana w 2020 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych
  nowelizacją rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej z 15.10.2019r.

 •  

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. w samorządowych
  organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych

   

 • Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019
  r., poz. 351 z późn. zm.)

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

 

  13.12.2020 - 16.12.2020 - Kraków
  Hotel NOVOTEL Kraków City West**** ul. Armii Krajowej 11

wtorek, 03 listopad 2020 22:06

Szkolenie "Zmiany, interpretacje przepisów w zakresie rachunkowości wprowadzone w 2020 roku. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok – na przykładzie wyników kontroli RIO, NIK za lata poprzednie. Sprawozdania finansowe za 2020 rok (...)

 SZKOLENIE HYBRYDOWE

 

Adresat:

Program szkolenia został przygotowany w szczególności dla skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

Tematyka:
 • Zmiany, interpretacje przepisów w zakresie rachunkowości wprowadzone w 2020 roku:
  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok – na przykładzie wyników kontroli RIO, NIK za lata poprzednie
  Sprawozdania finansowe za 2020 rok
  Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.)

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

 

  06.12.2020 - 09.12.2020 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

poniedziałek, 12 październik 2020 23:17

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do osób wykonujących zadania organów JST, skarbników i głównych księgowych urzędów
jednostek samorządu terytorialnego

Tematyka:
 • 1. Przepisy, stanowiska i wyjaśnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Wpływ przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
  3. Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące rachunkowości.
  4. Czynności zamknięcia ksiąg rachunkowych i lista kontrolna.
  5. Wycena i prezentacja w sprawozdaniach zobowiązań o charakterze dłużnym.
  6. Prezentacja sald kont w bilansie i rachunku zysków i strat ze szczególnym uwzględnieniem zakresu danych wykazywanych w „Informacji dodatkowej”, w tym zasady wyceny i ewidencji:
  1) wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych;
  2) obcych środków trwałych;
  3) rozrachunków i operacji ujmowanych w rachunku zysków i strat;
  4) rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów;
  5) rezerw.
  7. Operacje ewidencjonowane na koncie „Fundusz jednostki” wykazywane w „Zestawieniu zmian w funduszu”.
  8. Zasady wyceny i ewidencji operacji w księgach rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  9. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

 

  26.11.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

  27.11.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

czwartek, 08 październik 2020 21:19

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe
sprawozdania finansowe

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2020 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
  2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
  3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
  4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
  5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
  6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
  7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
  8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

Prowadzący: Halina Gajoch

  26.11.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  26.11.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

czwartek, 08 październik 2020 21:14

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe
sprawozdania finansowe

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2020 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
  2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
  3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
  4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
  5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
  6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
  7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
  8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

Prowadzący: Halina Gajoch

  07.12.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  07.12.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

czwartek, 08 październik 2020 21:01

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do skarbników, głównych księgowych i osób porządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2020 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
  2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
  3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
  4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
  5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
  6. Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
  8. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
  9. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

Prowadzący: Halina Gajoch

  08.12.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  08.12.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)