Aktualności

czwartek, 16 maj 2019 08:08

Szkolenie „Praktyczne aspekty zamówień publicznych poniżej i powyżej progów UE według aktualnego stanu prawnego 2019 r...”

Szkolenie Zakopane

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Roboty budowane w zamówinach publicznych. Konwalidacja oferty przetargowej w rozumieniu art. 87 Pzp. Usługi społeczne. Umowy o zamówienie publiczne. Analiza najczęściej popełnianych błędów w procedurach dofinansowanych ze środków unijnych. Przygotowanie postępowania poniżej i powyżej progów UE. Przygotowanie postępowania – SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu. Elektronizacja oraz fakturowanie elektroniczne. Nowe regulacje w zakresie zamówień publicznych.
  24.11.2019 - 27.11.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

poniedziałek, 13 maj 2019 11:34

Szkolenie "Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 109 z późniejszymi zmianami)"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:

Zasady i sposób sporządzania sprawozdań budżetowych. Forma i częstotliwość przekazywania sprawozdań budżetowych. Zasady sporządzania korekt sprawozdań. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za sporządzanie i przekazywanie sprawozdań. Wykazywanie danych w sprawozdaniach w świetle ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Sporządzanie sprawozdań budżetowych. VII. Nieprawidłowości występujące przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych.

  11.06.2019 - Rzeszów
  Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów

poniedziałek, 13 maj 2019 11:11

Szkolenie "Rachunkowość w jednostkach budżetowych według aktualnych przepisów – nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości i planów kont"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne.
Tematyka:

Organizacja rachunkowości w jednostkach budżetowych. Odpowiedzialność kierownika jednostki w tym jednostki obsługującej i głównego księgowego za rachunkowość. Ustalenia jednostki samorządu terytorialnego dotyczące grupowania operacji w jednostkach Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad polityk rachunkowości jednostek. Występujące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  27.05.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

poniedziałek, 13 maj 2019 10:02

Szkolenie "Bieżące problemy dotyczące gospodarki finansowej, rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości w jednostkach pomocy społecznej"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych ośrodków pomocy społecznej oraz osób prowadzących ewidencję w tym zakresie.
Tematyka:

Polityka rachunkowości – dostosowanie do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostek. Odpowiedzialność za rachunkowość w tym w ramach wspólnej obsługi. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach. Zmiany dotyczące funkcjonowania poszczególnych kont. Zmiany w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej. Ewidencja dochodów budżetowych w tym z zadań zleconych. Plan finansowy, dochody , wydatki zaciąganie zobowiązań. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie. Ewidencja ilościowo – wartościowa oraz ilościowa. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych. Ewidencja księgowa operacji związanych z przyznaniem, wypłatą, naliczeniem zobowiązania dłużnika alimentacyjnego. Świadczenie wychowawcze Program 500 plus – ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość w zakresie świadczenia wychowawczego. Ewidencja zaangażowania i zobowiązań w zakresie świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Klasyfikacja budżetowa świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń na Program 500 plus. Sposób prezentacji powyższych danych w sprawozdawczości oraz powiązania z księgami rachunkowymi. Wykazywanie danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN.

  12.06.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

poniedziałek, 29 kwiecień 2019 07:40

Kurs „Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2019 r. Rachunkowość budżetowa i wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej (...)”

Kurs Zakopane

Adresat:
Kurs skierowany jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej..
Tematyka:
Kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych; Rachunkowość budżetowa i wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej; Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 109 z późniejszymi zmianami).
  14.07.2019 - 17.07.2019 - Zakopane
  Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Geovita w Zakopanem, ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane

wtorek, 14 maj 2019 07:51

Szkolenie „Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami – racjonalne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 2019 r. Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo”

Kurs Zakopane

Adresat:
Kurs przeznaczony jest dla: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Tematyka:
Gospodarka nieruchomościami w praktyce stosowania przez organy administracji publicznej. Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości i ograniczania prawa własności w systemie prawa polskiego. Orzecznictwo sądowe w praktyce stosowania przepisów ugn. Prawne skutki specustawy mieszkaniowej.
  07.07.2019 - 10.07.2019 - Zakopane
  Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Geovita w Zakopanem, ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane

piątek, 26 kwiecień 2019 07:41

Szkolenie „Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych obowiązująca w 2019 r.”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych, osób opracowujących projekty uchwał budżetowych, osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także osób opracowujących plany finansowe i zmiany w planach.
Tematyka:

Podstawa prawna stosowania klasyfikacji budżetowej; Funkcje klasyfikacji budżetowej: planistyczna, ewidencyjna, sprawozdawcza, statystyczna; Założenia i funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, trzystopniowy podział: dział, rozdział, paragraf (grupa paragrafów); Klasyfikacja dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Omówienie grup paragrafów wydatkowych. Zmiany klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 2019 r.

  28.05.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

czwartek, 21 marzec 2019 07:35

Szkolenie „Uprawnienia kontrolne rady. Rozpatrywanie skarg wniosków i petycji przez radę i komisję skarg, wniosków i petycji. Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie wotum zaufania. Rola rady w procedurze budżetowej...”

Szkolenie Sopot

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:
Rola rady w procedurze budżetowej i absolutoryjnej: I. Procedura budżetowa II. Współdziałanie radnego z mieszkańcami w procesie planowania i dokonywania wydatków z budżetu III. Procedura absolutoryjna. Rozpatrywanie skarg wniosków i petycji przez radę i komisję skarg, wniosków i petycji: I. Komisja skarg, wniosków i petycji II. Petycje III. Skargi i wnioski Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie wotum zaufania. Uprawnienia kontrolne rady i poszczególnych radnych: I. Raport o stanie gminy (powiatu) II. Rada gminy (powiatu) jako organ kontroli.
  19.05.2019 - 22.05.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

środa, 20 marzec 2019 08:08

Szkolenie „Zmiany wynikające z RODO i znowelizowanego Kodeksu Pracy – od 21 lutego 2019 roku. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji 2019 r. Uprawnienia rodzicielskie...

Szkolenie Sopot

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:
Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych z uwzględnieniem rozporządzenia płacowego obowiązującego od 19.05.2018 r. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w 2019 r. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji. Uprawnienia rodzicielskie. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa. Zmiany w zasiłku opiekuńczym.
  26.05.2019 - 29.05.2019 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6