Aktualności

środa, 08 lipiec 2020 20:52

Szkolenie „Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z uwzględnieniem okoliczności wyłączających odpowiedzialność w związku z COVID-19”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do osób wykonujących zadania organów JST, skarbników i głównych księgowych urzędów
jednostek samorządu terytorialnego

Tematyka:
 • 1. Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dfp.
  2. Czyny naruszenia dfp.
  3. Zasady odpowiedzialności na naruszenie dfp (czas naruszenia, zasada bezpośredniego stosowania ustawy nowej, zasada stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy, ocena stopnia szkodliwości naruszenia).
  4. Wyłączenie odpowiedzialności za naruszenie dfp (kwota minimalna, zdarzenia losowe).
  5. Przepisy szczególne wyłączające odpowiedzialność za naruszenie dfp związane z COVID-19)
  6. Kary za naruszenie dfp oraz ich wymiar (rodzaje kar, skutki ukarania, uznaniowy wymiar kary, okoliczności wpływające na wymiar kary).
  7. Organy orzekające w sprawach o naruszenie dfp (regionalne komisje orzekające) i organy właściwe do wypełniania funkcji oskarżyciela (rzecznik dfp).
  8. Zasady postępowania w sprawach o naruszenie dfp (domniemanie niewinności, ciężar dowodzenia, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść obwinionego, zasada obiektywizmu i informacji prawnej).
  9. Zawiadomienie o naruszeniu dfp (podmioty składające zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny, treść zawiadomienia).
  10. Czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające.
  11. Postanowienie o wszczęciu albo odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego (rozszerzenie postępowania wyjaśniającego, odmowa wszczęcia postępowania wyjaśniającego).
  12. Wniosek o ukaranie.
  13. Postępowanie przed komisją orzekającą.
  14. Orzecznictwo w sprawach o naruszenie dfp.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  30.07.2020 - online
  online (godz. 16.00 - 19.00)

środa, 24 czerwiec 2020 22:21

Szkolenie „Aktualne problemy dotyczące gospodarki finansowej, rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości w jednostkach pomocy społecznej”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i księgowych ośrodków pomocy społecznej oraz osób prowadzących ewidencję w tym zakresie

Tematyka:
 • 1. Polityka rachunkowości – dostosowanie do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostek.
  2. Odpowiedzialność za rachunkowość w tym w ramach wspólnej obsługi.
  3. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach.
  4. Ewidencja dochodów budżetowych w tym z zadań zleconych.
  5. Plan finansowy, dochody , wydatki zaciąganie zobowiązań.
  6. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie.
  7. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.
  8. Ewidencja ilościowo – wartościowa oraz ilościowa.
  9. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych.
  10. Program Dobry Start wyplata świadczenia w 2020 r.
  11. Ewidencja księgowa operacji związanych z przyznaniem, wypłatą, naliczeniem zobowiązania dłużnika alimentacyjnego.
  12. Świadczenie wychowawcze Program 500 plus – ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość w zakresie świadczenia wychowawczego.
  13. Ewidencja zaangażowania i zobowiązań w zakresie świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  14. Klasyfikacja budżetowa świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń na Program 500 plus.
  15. Sposób prezentacji powyższych danych w sprawozdawczości oraz powiązania z księgami rachunkowymi. Wykazywanie danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  20.07.2020 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 24 czerwiec 2020 22:13

Szkolenie „Aktualne problemy dotyczące gospodarki finansowej, rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości w jednostkach pomocy społecznej”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i księgowych ośrodków pomocy społecznej oraz osób prowadzących ewidencję w tym zakresie

Tematyka:
 • 1. Polityka rachunkowości – dostosowanie do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostek.
  2. Odpowiedzialność za rachunkowość w tym w ramach wspólnej obsługi.
  3. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach.
  4. Ewidencja dochodów budżetowych w tym z zadań zleconych.
  5. Plan finansowy, dochody , wydatki zaciąganie zobowiązań.
  6. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie.
  7. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.
  8. Ewidencja ilościowo – wartościowa oraz ilościowa.
  9. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych.
  10. Program Dobry Start wyplata świadczenia w 2020 r.
  11. Ewidencja księgowa operacji związanych z przyznaniem, wypłatą, naliczeniem zobowiązania dłużnika alimentacyjnego.
  12. Świadczenie wychowawcze Program 500 plus – ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość w zakresie świadczenia wychowawczego.
  13. Ewidencja zaangażowania i zobowiązań w zakresie świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  14. Klasyfikacja budżetowa świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń na Program 500 plus.
  15. Sposób prezentacji powyższych danych w sprawozdawczości oraz powiązania z księgami rachunkowymi. Wykazywanie danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  22.07.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  22.07.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

środa, 24 czerwiec 2020 22:07

Szkolenie „Rachunkowość, klasyfikacja budżetowa oraz sprawozdawczość w jednostkach oświatowych w 2020 roku”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów, głównych księgowych i księgowych ZEAS-ów, Centrów Obsługi Szkół, głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych

Tematyka:
 • 1. Jednostka budżetowa i podstawowe zasady gospodarki finansowej.
  2. Klasyfikacja dochodów i wydatków w oświacie.
  3. Plan finansowy jednostki -opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego.
  4. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych.
  5. Jednostka budżetowa – obsługa finansowo–księgowa przez głównego księgowego.
  6. Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, plan dochodów i wydatków, dokonywanie zmian.
  7. Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługiwanej oraz jednostki obsługującej.
  8. Sprawozdawczość budżetowa, w tym m. in. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S-zmiany przy sporządzaniu RB 34 S w świetle nowelizacji rozporządzenia z 15.10.2019 r w sprawie sprawozdawczości budżetowej
  9. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ).
  10. Nieprawidłowości w jednostkach oświatowych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  24.07.2020 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 24 czerwiec 2020 21:41

Szkolenie „Rachunkowość, klasyfikacja budżetowa oraz sprawozdawczość w jednostkach oświatowych w 2020 roku”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów, głównych księgowych i księgowych ZEAS-ów, Centrów Obsługi Szkół, głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych

Tematyka:
 • 1. Polityka rachunkowości – dostosowanie do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostek.
  2. Odpowiedzialność za rachunkowość w tym w ramach wspólnej obsługi.
  3. Szczególne zasady rachunkowości i ich ujęcie w wewnętrznych uregulowaniach.
  4. Ewidencja dochodów budżetowych w tym z zadań zleconych.
  5. Plan finansowy, dochody , wydatki zaciąganie zobowiązań.
  6. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie.
  7. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie.
  8. Ewidencja ilościowo – wartościowa oraz ilościowa.
  9. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych.
  10. Program Dobry Start wyplata świadczenia w 2020 r.
  11. Ewidencja księgowa operacji związanych z przyznaniem, wypłatą, naliczeniem zobowiązania dłużnika alimentacyjnego.
  12. Świadczenie wychowawcze Program 500 plus – ewidencja księgowa oraz sprawozdawczość w zakresie świadczenia wychowawczego.
  13. Ewidencja zaangażowania i zobowiązań w zakresie świadczeń wychowawczych na okres świadczeniowy i wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
  14. Klasyfikacja budżetowa świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń na Program 500 plus.
  15. Sposób prezentacji powyższych danych w sprawozdawczości oraz powiązania z księgami rachunkowymi. Wykazywanie danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-27S, Rb-28S, Rb-50, Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  27.07.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  27.07.2020 - online
  online

wtorek, 16 czerwiec 2020 22:14

Szkolenie „Aktualne problemy dotyczące sprawozdawczości, rachunkowości i klasyfikacji budżetowej w 2020 r., w JST. Procedura budżetowa z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących COVID-19 oraz rachunkowość budżetu JST”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów
marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych

Tematyka:
 • 1.Procedura budżetowa w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących COVID-19,

  2.Operacje pieniężne oraz zasady ich ewidencji na kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego

  3.Bilansowa wycena aktywów i pasywów oraz zasady ewidencji ooperacji niekasowych

  4.Zakres danych wykazywanych w bilansie z wykonania budżetu JST oraz w sprawozdaniu Rb-NDS.

  5.Problemy związane z rozliczeniem środków pieniężnych znajdujących się na koniec roku budżetowego na rachunkach bankowych budżetu JST,

  6.Aktualne problemy dotyczące sprawozdawczości, rachunkowości i klasyfikacji budżetowej w 2020

  7.Klasyfikacja budżetowa obowiązująca w jednostkach samorządu terytorialnego w 2020 r

  8.Pewne sposoby na niepewne czasy, czyli Jak zyskać odporność psychiczną WARSZTAT w czasach pandemii.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  19.07.2020 - 22.07.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16