Aktualności

poniedziałek, 16 wrzesień 2019 20:48

Szkolenie "Aktualne problemy dotyczące rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości w jednostkach oświatowych w 2019 roku"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych
Tematyka:

Jednostka budżetowa i podstawowe zasady gospodarki finansowej.
Klasyfikacja dochodów i wydatków w oświacie.
Plan finansowy jednostki -opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego.
Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych.
Jednostka budżetowa – obsługa finansowo–księgowa przez głównego księgowego.
Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, plan dochodów i wydatków, dokonywanie zmian.
Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługiwanej oraz jednostki obsługującej.
Sprawozdawczość budżetowa, w tym m. in. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S.
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ).
Nieprawidłowości w jednostkach oświatowych.

  23.10.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

wtorek, 10 wrzesień 2019 22:46

Szkolenie „VAT 2019 – Split payment obowiązkowy od 1 listopada 2019 r. Nowa matryca stawek podatkowych 2019/2020”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek- tzw. ZEASÓW, dyrektorów i głównych księgowych jednostek oświatowych, kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych instytucji kultury oraz spółek komunalnych.
Tematyka:

Kasy fiskalne on-line począwszy od 1 maja 2019 r. Przymusowa podzielona płatność na niektóre towary i usług – od 1 listopada 2019 r. Nowa matryca stawek podatkowych od 1 listopada 2019 r. czy od 1 kwietnia 2020 r. Zmiana zasad wystawiania faktur do paragonów dla podatników od 1 stycznia 2020 r. Wybrane bieżące problemy podatku VAT.

  17.11.2019 - 20.11.2019 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

wtorek, 10 wrzesień 2019 22:13

Szkolenie „Zmiany w podatku VAT – split payment oraz nowa matryca stawek VAT - od 1 listopada 2019 r.”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej.
Tematyka:

Jednostka samorządu terytorialnego jako podatnik VAT prowadzący działalność gospodarczą i jako organ administracji publicznej – zagadnienia związane z prawem podatnika do odliczenia podatku VAT.
Obowiązkowa podzielona płatność, zapisy na fakturach, sankcje dla sprzedawców i nabywców.
Zmiany ustawy o VAT i innych ustaw; ulga na złe długi, baza podatników, matryca stawek. Obowiązek weryfikacji kontrahenta.
Kasy fiskalne – kompleksowe omówienie przepisów po zmianach w 2019 r.
Kasy online, oświadczenia i procedury kontroli. Sankcje związane z brakiem ewidencji.
Faktura jako podstawowy dokument księgowy, zaliczka a proforma, faktury elektroniczne.
Usługi budowlane, podwykonawstwo, usługi kompleksowe, refakturowanie
JPK, STIR, MDR – konieczność wprowadzenia wewnętrznych procedur.

  22.10.2019 - Katowice
  Hotel Katowice, sala Bankietowa al. Korfantego 9

  25.10.2019 - Opole
  Budynek NOT, ul. Katowicka 50

  29.10.2019 - Gdańsk
  CENTRUM KONFERENCYJNE - Centrum Biurowe Neptun Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk

  18.11.2019 - Łódź
  Hotel Światowit, Al. Kościuszki 68

  19.11.2019 - Poznań
  Budynek NOT, (1,5 km od Dworca PKP) ul. Wieniawskiego 5/9

  20.11.2019 - Warszawa
  Centrum Konferencyjne AS-BUD, sala nr 2 piętro 14 Biurowiec Central Tower (koło Hotelu Marriott) Al. Jerozolimskie 81

niedziela, 01 wrzesień 2019 10:33

Szkolenie „Rachunkowość wykonania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego
Tematyka:

Przedmiot i zakres rachunkowości wykonania budżetu.
Plan kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Ewidencja księgowa na kontach bilansowych i pozabilansowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Ewidencja księgowa dochodów z tytułu subwencji, dotacji oraz dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
Zobowiązanie z tytułów dłużnych : kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych/zaciągnięcie i spłata/.
Ewidencja księgowa na kontach wynikowych budżetu.
Wydatki niewygasające ewidencja księgowa.
Odpisy aktualizujące należności budżetu.

  25.11.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

poniedziałek, 26 sierpień 2019 21:03

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2019 roku”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej.
Tematyka:

Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych.
Roczne księgowania i przeksięgowania, schematy zapisów księgowych i ich odzwierciedlanie w sprawozdawczości.
Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, z 2019 r. poz. 1911).

  28.11.2019 - Poznań
  Budynek NOT-u (1,5 km od Dworca PKP), sala 119 ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

  29.11.2019 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz

poniedziałek, 26 sierpień 2019 21:02

Szkolenie „Inwentaryzacja jako najważniejsza czynność w procesie zamknięcia roku obrotowego, istota inwentaryzacji, cele inwentaryzacji, funkcje i zadania inwentaryzacji”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej.
Tematyka:

Dobra organizacja inwentaryzacji, zadania komisji inwentaryzacyjnej, zadania zespołów spisowych, odpowiedzialność osobowa za przeprowadzenie inwentaryzacji.
Podstawowa dokumentacja do sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji.
Przebieg inwentaryzacji – czynności inwentaryzacyjne, metody inwentaryzacji.
Przedmiot inwentaryzacji.
Zasada istotności określona w art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości a inwentaryzacja.
Rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych.
Dokumentacja z przebiegu inwentaryzacji.

  24.10.2019 - Poznań
  Budynek NOT-u (1,5 km od Dworca PKP), sala 119 ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

  25.10.2019 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz

poniedziałek, 26 sierpień 2019 21:01

Szkolenie „Zasady gospodarki finansowej i księgi rachunkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej.
Tematyka:

Zasady gospodarki finansowej w JST oraz samorządowym zakładzie budżetowym
Księgi rachunkowe - zasady rachunkowości
Wewnętrzne regulacje prawne w zakresie rachunkowości
Wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej
Osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową i rachunkowość

  26.09.2019 - Poznań
  Budynek NOT-u (1,5 km od Dworca PKP), sala 119 ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

  25.09.2019 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz

niedziela, 25 sierpień 2019 22:06

Szkolenie „Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2019”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w zakresie
operacji finansowych oraz zajmujących się zagadnieniami inwentaryzacji w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
Tematyka:

Podstawy prawne dotyczące inwentaryzacji.
Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości i innych przepisów.
Cele i istota inwentaryzacji.
Podstawowe zasady i metody inwentaryzacji.
Przygotowanie dokumentów i składników do inwentaryzacji.
Spis z natury – istotne zagadnienia.
Uzgodnienie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych, kredytów i należności.
Inwentaryzowanie pozostałych aktywów i pasywów metodą weryfikacji.
Rozliczenie inwentaryzacji.
Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych oraz dokonywanie kompensat w księgach jednostek.
Odpowiedzialność materialna pracowników.
Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie
inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji.

  24.09.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

niedziela, 25 sierpień 2019 22:04

Szkolenie „Omówienie najnowszych zmian przepisów z 2019 r. w kontekście gospodarowania oraz obrotu nieruchomościami JST i Skarbu Państwa. Jak uniknąć nieprawidłowości w tym obszarze”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Tematyka:

Zagadnienia wprowadzające.

Regulowanie tytułu własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego:Zasady rachunkowości wg ustawy o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości budżetowej, a zamknięcie roku.
Zbywanie nieruchomości stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego:Sprawdzenie kompletności zapisów w księgach rachunkowych, uzgodnienie poszczególnych elementów ksiąg rachunkowych.
Oddawanie we władanie nieruchomości samorządowych

 

  13.11.2019 - Warszawa
  Centrum Konferencyjne AS-BUD Biurowiec Central Tower (koło Hotelu Marriott) Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa

  25.10.2019 - Poznań
  Budynek NOT, (1,5 km od Dworca PKP) ul. Wieniawskiego 5/9

  23.10.2019 - Gdańsk
  CENTRUM KONFERENCYJNE - Centrum Biurowe Neptun Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk

  24.10.2019 - Toruń
  Przystanek Toruń ul. Chłopickiego 4, 87-100 Toruń

  14.11.2019 - Łódź
  Hotel Światowit, Al. Kościuszki 68

  15.11.2019 - Wrocław
  Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

niedziela, 25 sierpień 2019 22:04

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r."

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej
Tematyka:

Zasady zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego.
Zasady rachunkowości wg ustawy o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości budżetowej, a zamknięcie roku.
Zasada memoriału a zasada kasowego wykonania budżetu, zasada współmierności, zasada istotności.
Sprawdzenie kompletności zapisów w księgach rachunkowych, uzgodnienie poszczególnych elementów ksiąg rachunkowych.
Wycena poszczególnych pozycji aktów i pasywów, w tym ewidencja odsetek od należności, zobowiązań, od kredytów i pożyczek oraz obligacji, naliczenie i ewidencja odpisów aktualizujących należności.
Ewidencja kosztów i przychodów oraz dochodów i wydatków budżetowych, zasady ich inwentaryzacji w powiązaniu.
Ustalenie wyniku finansowego, dokonanie przeksięgowań, zamknięcie kont (bilansowych i pozabilansowych)..

  14.11.2019 - Olsztyn
  Budynek NOT, Pl. Konsulatu Polskiego 1

  15.11.2019 - Warszawa
  Centrum Konferencyjne AS-BUD, sala nr 2 piętro 14 Biurowiec Central Tower (koło Hotelu Marriott) Al. Jerozolimskie 81

  29.11.2019 - Gdańsk
  CENTRUM KONFERENCYJNE - Centrum Biurowe Neptun Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk

startPoprzednie kursy / szkolenia12Następne kursy / szkoleniakoniec