Aktualności

wtorek, 11 grudzień 2018 10:39

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2018 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości. 2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi. 3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych. 4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów. 5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych 6. Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego. 8. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

  28.01.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 12 grudzień 2018 13:07

Szkolenie „„Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok z uwzględnieniem skutków zmian w zakresie rachunkowości obowiązujących od 2018 roku. Inwentaryzacja aktywów i pasywów. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie.”

 

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:
Dzień 1: I. Inwentaryzacja aktywów i pasywów. II. Wycena aktywów i pasywów. III. Sprawozdania finansowe za 2018 rok – bilans, rachunek zysków i start, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa (...)
Dzień 2: I. Uzgodnienie i rozliczenie sald kont, w tym w zakresie rozliczeń podatku VAT. II. Wycena poszczególnych pozycji aktów i pasywów, w tym ewidencja odsetek od należności, zobowiązań, od kredytów i pożyczek oraz obligacji, naliczenie i ewidencja odpisów aktualizujących należności. III. Wycena środków trwałych, zasady finansowania środków trwałych w związku ze zmianą limitu w prawie podatkowym (10.000 zł) (...)
Dzień 3: I. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie – klasyfikowanie wydatków bieżących lub majątkowych. II. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały. III. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie (...)
  20.01.2019 - 23.01.2019 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

wtorek, 11 grudzień 2018 19:24

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe.
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2018 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości. 2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi. 3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych. 4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów. 5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych 6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych 7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego. 8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

  22.01.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

  29.01.2019 - Krakow
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 14 listopad 2018 13:23

Szkolenie „Funkcjonowanie rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2018-2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych. (...)”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:
Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa). Mandat radnego i jego cechy. Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący i jej zadania. Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady. Sesja rady, jej organizacja i przebieg. Organ wykonawczy w gminie i powiecie oraz jego podstawowe zadania. Wzajemne relacje organu stanowiącego i organu wykonawczego. Rola biura rady w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rady oraz jego podporządkowanie przewodniczącemu rady. Procedura uchwałodawcza. (...)
  27.01.2019 - 30.01.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

piątek, 26 październik 2018 14:51

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2018 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości. 2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi. 3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych. 4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów. 5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych. (...)

  17.12.2018 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

piątek, 26 październik 2018 14:40

Szkolenie „Funkcjonowanie rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2018-2023. Podstawy prawne działania z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego. Współdziałanie radnego z mieszkańcami w procesie planowania i dokonywania wydatków z budżetu.”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:

Rada gminy – podstawy prawne działania z uwzględnieniem praw i obowiązków radnego: 1. Zwołanie i prowadzenie sesji rady gminy– wymogi formalne (quorum, problematyka porządku obrad i zmiany porządku obrad), rodzaje głosowań – tajne, jawne, jawne imienne (pojęcie ustawowego składu rady, większość, zwykła bezwzględna, kwalifikowana). w świetle wskazań sądów administracyjnych. 2. Prawa i obowiązki radnego jako przedstawiciela społeczności lokalnej (m. in. interpelacje, wnioski, inicjatywa uchwałodawcza, prawo zabrania głosu na sesji, praca w radzie i komisjach rady). (...)

  21.01.2019 - Wrocław
  Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

  22.01.2019 - Zielona Góra
  Budynek NOT, Al. Niepodległości 22

  23.01.2019 - Poznań
  Budynek NOT, (1,5 km od Dworca PKP) ul. Wieniawskiego 5/9

  24.01.2019 - Toruń
  Przystanek Toruń ul. Chłopickiego 4, 87-100 Toruń

  25.01.2019 - Warszawa
  Centrum Konferencyjne AS-BUD, sala nr 2 piętro 14 Biurowiec Central Tower (koło Hotelu Marriott) Al. Jerozolimskie 81