Aktualności

wtorek, 15 wrzesień 2020 22:48

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, Wieloletnie planowanie w świetle przepisów o finansach (...)

 

Adresat:

Program został przygotowany w szczególności dla skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów
marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

Tematyka:
 • Wieloletnie planowanie w świetle przepisów o finansach publicznych z uwzględnieniem
  przepisów dotyczących COVID-19

 •  

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok w budżecie jednostki samorządu
  terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie
  sprawozdań finansowych”

 •  

  Pewne sposoby na niepewne czasy, czyli Jak zyskać odporność psychiczną WARSZTAT w
  czasach pandemii.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  15.11.2020 - 18.11.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

poniedziałek, 24 sierpień 2020 12:48

Szkolenie „Rachunkowość wykonania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego

Tematyka:
 • 1. Przedmiot i zakres rachunkowości wykonania budżetu.
  2. Plan kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Ewidencja księgowa na kontach bilansowych i pozabilansowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
  4. Ewidencja księgowa dochodów z tytułu subwencji, dotacji oraz dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
  5. Zobowiązanie z tytułów dłużnych : kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych/zaciągnięcie i spłata/.
  6. Ewidencja księgowa na kontach wynikowych budżetu.
  7. Wydatki niewygasające ewidencja księgowa.
  8. Odpisy aktualizujące należności budżetu.
  9. W trakcie omawianych zagadnień jest możliwość bezpośredniego zadawania pytań.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  22.09.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

środa, 19 sierpień 2020 22:00

Szkolenie „Zakładowy Fundusz Socjalny w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, członków komisji socjalnych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek
samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne.

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
  2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS.
  3. Odpis na ZFŚS, w tym:
  - dla nauczycieli,
  - dla pozostałych pracowników.
  4. Regulamin ZFŚS.
  5. Przeznaczenie ZFŚS.
  6. Kryterium przyznawania świadczeń z ZFŚS.
  7. Osoby uprawnione do świadczeń finansowanych z ZFŚS:
  - świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
  - inne świadczenia.
  8. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe.
  9. Nieprawidłowości związane z naliczaniem i wykorzystaniem ZFŚS.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  25.09.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

poniedziałek, 03 sierpień 2020 20:35

Szkolenie „Prawo pracy i PPK w świetle ostatnich i bieżących zmian, praktyki i orzecznictwa. Zasiłki po zmianach. Urlopy i zwolnienia związane z urodzeniem dziecka. Wybrane zagadnienia zwiazane z zasiłkami z tytułu choroby i macierzyństwa”

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat
funkcjonowania prawa pracy i BHP.

Tematyka: 

I.DODATKOWY ZASIŁEK MACIERZYŃSKI
II.URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZCIELSKIE I OJCOWSKIE
III.NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Z POWODU CHOROBY.ZASIŁEK CHOROBOWY I OPIEKUŃCZY
IV.ŚWIADCZENIE REHABLITACYJNE
Zmiany w prawie pracy 2020 ( w związku z COVID) \
ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA PRACY (2019)
NOWELIZACJA USTAWY O PPK - ważne zmiany dla sfery budżetowej
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - informacje i obowiązki dla pracodawców
ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI W SPRAWACH ZWIAZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY, EWIDENCJA CZASU PRACY (2019) – OBOWIĄZKI KADR i SŁUŻBY BHPWDRAŻANIE USTAWY O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I INNYCH OSOBACH PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU REALIZACJI USŁUG POWSZECHNYCH – nowe obowiązki pracodawców
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  25.10.2020 - 28.10.2020 - Międzyzdroje
  Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje

czwartek, 30 lipiec 2020 23:18

Szkolenie „Nowa ustawa zamówień publicznych – jak postępować według nowych przepisów? Nowe instytucje, procedury, dokumenty”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w
jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących
zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.

Tematyka: 

Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego – nowa instytucja zamówień publicznych
Wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców – nowa ustawa Pzp:
Szacowanie wartości zamówienia i odpowiedzialność na podstawie nowej ustawy Pzp
Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp w praktyce
Kryteria udziału w postępowaniu w nowej ustawie Pzp
Różne tryby udzielania zamówień w nowej ustawie – omówienie różnic w stosunku do Pzp2004
SWZ w postępowaniach od 130 000 zł do progów unijnych w praktyce
Postępowania w nowej ustawie Pzp dotyczące umów ramowych i usług społecznych
Odpowiedzialność w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w nowej ustawie Pzp
Plan postępowań zamawiających i związane z nim obowiązki w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą Pzp z dnia 11 września 2019r
Zamówienia do 30 tys. Euro
Procedura otwarcia e-ofert w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych
Badanie oferty i ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Konwalidacja oferty przetargowej w rozumieniu art. 87 Pzp
Umowy o zamówienie publiczne

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  27.09.2020 - 30.09.2020 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

czwartek, 30 lipiec 2020 22:26

Szkolenie „Rada gminy (powiatu) i organ wykonawczy w procedurze budżetowej i absolutoryjnej. Działalność kontrolna rady, w tym w sferze budżetowej. Specyfika działalności rady gminy (powiatu) w okresie stanu epidemii”

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.

Tematyka: 

1. Rada jako organ stanowiący i jej zadania.
2. Pozycja organu wykonawczego
3. Rozdzielenie funkcji stanowiącej i wykonawczej.
4. Rola organu wykonawczego w zakresie procedury budżetowej
5. Rola rady w zakresie procedury budżetowej
6. Rola Regionalnej Izby Obrachunkowej w procedurze budżetowej.
7. Procedura zmiany budżetu – kompetencje organu wykonawczego a kompetencje rady.
8. Budżet i jego wykonywanie a COVID-19.Budżet obywatelski, jako element budżetu j.s.t.\
9. Rada gminy jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.Działalność kontrolna rady gminy (powiatu) a działalność komisji rewizyjnej.
10. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej a działalność innych komisji rady.
11. Rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej.Rola Regionalnej Izby Obrachunkowej w procedurze absolutoryjnej.
12. Uchwała absolutoryjna i zasady jej podejmowania
13. Stan epidemii i ograniczenia z nim związane.
14. Działalność organów samorządowych w okresie stanu epidemii.
15. Przepisy ustaw ustrojowych (o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym) a przepisy „specustawy COVID-19”.
16. Przepisy statutów a przepisy „specustawy COVID-19”.
17. Zdalny tryb pracy organów j.s.t.
18. Sesja i jej przebieg w trybie zdalnym.
19. Posiedzenia komisji rady w trybie zdalnym.Organ wykonawczy w stanie epidemii.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  04.10.2020 - 07.10.2020 - Międzyzdroje
  Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje