Aktualności

wtorek, 21 styczeń 2020 20:10

Kurs „Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa”

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi.
Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:

Zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych
Polityka rachunkowości
Dochody budżetowe
Wydatki budżetowe
Majątek trwały i obrotowy
Środki pieniężne oraz rozrachunki i rozliczenia
Fundusz jednostki i zakładu budżetowego
Inwentaryzacja
Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych
Sprawozdanie finansowe

  19.03.2020 - 28.05.2020 - Katowice
  Hotel Katowice, sala Tarasowa al. Korfantego 9

czwartek, 16 styczeń 2020 06:48

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2019 roku”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej
Tematyka:

1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2019 roku
2. Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.)
3. Sprawozdawczość
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, z 2019 r. poz. 1911)

  06.02.2020 - Poznań
  Brak miejsca

  07.02.2020 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz

czwartek, 09 styczeń 2020 23:19

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe
i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2019 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

  06.02.2020 - Rzeszów
  Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów

środa, 18 grudzień 2019 12:54

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe
sprawozdania finansowe
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2019 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

  28.01.2020 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 18 grudzień 2019 08:26

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe
i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2019 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
6. Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
8. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
9. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

  30.01.2020 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

poniedziałek, 25 listopad 2019 21:14

Szkolenie "Prawo pracy 2020 – nowelizacja przepisów oraz praktyka ich stosowania. Pracownicze Plany Kapitałowe”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat
funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:

Zmiany od stycznia 2020
Zmiany dotyczące świadectwa pracy
Zmiany w zakresie rozwiązywania i ochrony stosunków pracy
Zmiany dotyczące postępowania po wypadku przy pracy
Zmiany kodeksu pracy związane z ochroną danych osobowych
Pracownicze Plany Kapitałowe – podstawowe obowiązki pracodawców, pierwsze kroki
Zmiany w aktach osobowych i dokumentach w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, ewidencja czasu pracy

  23.02.2020 - 26.02.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

poniedziałek, 25 listopad 2019 21:04

Szkolenie "Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – kluczowe elementy. Od przygotowania postępowania do zawarcia umowy – 2020 rok”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w
jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących
zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:

Zakres stosowania nowej ustawy Pzp
Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
Przetarg nieograniczony krok po kroku
Pozostałe tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie według nowej ustawy Pzp
Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp

  23.02.2020 - 26.02.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

środa, 13 listopad 2019 21:15

Kurs „Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa”

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi.
Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:

Rachunkowość budżetowa
Zasady finansów publicznych w JST
Zakładowy plan kont
Dochody i wydatki jednostek budżetowych Gospodarka środkami pozabudżetowymi
Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego Sprawozdawczość budżetowa z operacji finansowych
Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne
Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego
Środki trwałe w budowie, aktualizacja należności i ZFŚS

  19.03.2020 - 28.05.2020 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)