Aktualności

poniedziałek, 03 sierpień 2020 20:35

Szkolenie „Prawo pracy i PPK w świetle ostatnich i bieżących zmian, praktyki i orzecznictwa. Zasiłki po zmianach. Urlopy i zwolnienia związane z urodzeniem dziecka. Wybrane zagadnienia zwiazane z zasiłkami z tytułu choroby i macierzyństwa”

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat
funkcjonowania prawa pracy i BHP.

Tematyka: 

I.DODATKOWY ZASIŁEK MACIERZYŃSKI
II.URLOPY MACIERZYŃSKIE, RODZCIELSKIE I OJCOWSKIE
III.NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Z POWODU CHOROBY.ZASIŁEK CHOROBOWY I OPIEKUŃCZY
IV.ŚWIADCZENIE REHABLITACYJNE
Zmiany w prawie pracy 2020 ( w związku z COVID) \
ZMIANY DOTYCZĄCE ŚWIADECTWA PRACY (2019)
NOWELIZACJA USTAWY O PPK - ważne zmiany dla sfery budżetowej
PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - informacje i obowiązki dla pracodawców
ZMIANY W AKTACH OSOBOWYCH I DOKUMENTACJI W SPRAWACH ZWIAZANYCH ZE STOSUNKIEM PRACY, EWIDENCJA CZASU PRACY (2019) – OBOWIĄZKI KADR i SŁUŻBY BHPWDRAŻANIE USTAWY O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I INNYCH OSOBACH PRAWNYCH UTWORZONYCH W CELU REALIZACJI USŁUG POWSZECHNYCH – nowe obowiązki pracodawców
Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  25.10.2020 - 28.10.2020 - Międzyzdroje
  Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje

niedziela, 02 sierpień 2020 20:07

Szkolenie „Prowadzenie ksiąg rachunkowych, zasady rachunkowości i ewidencja majątku trwałego w jednostce budżetowej i jednostce samorządu terytorialnego stan prawny od 1 stycznia 2020r.”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej

Tematyka: 

1. Zasady (polityka) rachunkowości w jednostkach budżetowych
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
3. Uregulowania wewnętrzne w zakresie zasad rachunkowości i planów kont oraz sprawozdawczości finansowej, budżetowej i z operacji finansowych od 1 stycznia 2018 r.
4. Ewidencja księgowa poszczególnych rodzajów majątku trwałego
5. Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej
6. Pytania i konsultacje indywidualne

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową (24.08.2020, Poznań)

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową (25.08.2020, Kalisz)

  24.08.2020 - Poznań
  CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE KOCHTEX-Budynek Delta-naprzeciwko Dworca PKP ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

  25.08.2020 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz

czwartek, 30 lipiec 2020 23:18

Szkolenie „Nowa ustawa zamówień publicznych – jak postępować według nowych przepisów? Nowe instytucje, procedury, dokumenty”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w
jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących
zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.

Tematyka: 

Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego – nowa instytucja zamówień publicznych
Wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców – nowa ustawa Pzp:
Szacowanie wartości zamówienia i odpowiedzialność na podstawie nowej ustawy Pzp
Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp w praktyce
Kryteria udziału w postępowaniu w nowej ustawie Pzp
Różne tryby udzielania zamówień w nowej ustawie – omówienie różnic w stosunku do Pzp2004
SWZ w postępowaniach od 130 000 zł do progów unijnych w praktyce
Postępowania w nowej ustawie Pzp dotyczące umów ramowych i usług społecznych
Odpowiedzialność w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w nowej ustawie Pzp
Plan postępowań zamawiających i związane z nim obowiązki w świetle obowiązujących przepisów z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą Pzp z dnia 11 września 2019r
Zamówienia do 30 tys. Euro
Procedura otwarcia e-ofert w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych
Badanie oferty i ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu
Konwalidacja oferty przetargowej w rozumieniu art. 87 Pzp
Umowy o zamówienie publiczne

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  27.09.2020 - 30.09.2020 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

czwartek, 30 lipiec 2020 22:58

Szkolenie „Wdrażanie ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w jednostkach sektora finansów publicznych i innych osobach prawnych utworzonych w celu realizacji usług powszechnych"

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm,
wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.

Tematyka:
 • I.Nowe obowiązki dla pracodawców, służb kadrowych i bhp
  II. Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
  - obowiązki pracodawców
  - powołanie koordynatora dostępności –TERMIN OSTATECZNY: 30.09.2020
  III. Program Dostępność Plus
  - założenia; obszary programu: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia,
  cyfryzacja, usługi, konkurencyjność, koordynacja

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  24.08.2020 - online
  online (godz. 9.00 - 12.00)

  25.08.2020 - online
  online (godz. 9.00 - 12.00)

czwartek, 30 lipiec 2020 22:26

Szkolenie „Rada gminy (powiatu) i organ wykonawczy w procedurze budżetowej i absolutoryjnej. Działalność kontrolna rady, w tym w sferze budżetowej. Specyfika działalności rady gminy (powiatu) w okresie stanu epidemii”

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.

Tematyka: 

1. Rada jako organ stanowiący i jej zadania.
2. Pozycja organu wykonawczego
3. Rozdzielenie funkcji stanowiącej i wykonawczej.
4. Rola organu wykonawczego w zakresie procedury budżetowej
5. Rola rady w zakresie procedury budżetowej
6. Rola Regionalnej Izby Obrachunkowej w procedurze budżetowej.
7. Procedura zmiany budżetu – kompetencje organu wykonawczego a kompetencje rady.
8. Budżet i jego wykonywanie a COVID-19.Budżet obywatelski, jako element budżetu j.s.t.\
9. Rada gminy jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.Działalność kontrolna rady gminy (powiatu) a działalność komisji rewizyjnej.
10. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej a działalność innych komisji rady.
11. Rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej.Rola Regionalnej Izby Obrachunkowej w procedurze absolutoryjnej.
12. Uchwała absolutoryjna i zasady jej podejmowania
13. Stan epidemii i ograniczenia z nim związane.
14. Działalność organów samorządowych w okresie stanu epidemii.
15. Przepisy ustaw ustrojowych (o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym) a przepisy „specustawy COVID-19”.
16. Przepisy statutów a przepisy „specustawy COVID-19”.
17. Zdalny tryb pracy organów j.s.t.
18. Sesja i jej przebieg w trybie zdalnym.
19. Posiedzenia komisji rady w trybie zdalnym.Organ wykonawczy w stanie epidemii.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  04.10.2020 - 07.10.2020 - Międzyzdroje
  Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje

wtorek, 21 lipiec 2020 09:48

Szkolenie „Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2020”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w
zakresie operacji finansowych oraz zajmujących się zagadnieniami inwentaryzacji w jednostkach
samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.lnego

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące inwentaryzacji, w tym m. innymi uregulowania dotyczące inwentaryzacji zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) m.in.:
  - grunty, budynki i budowle,
  - porównanie z zasobem nieruchomości.
  2. Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości i innych przepisów.
  3. Cele i istota inwentaryzacji.
  4. Podstawowe zasady i metody inwentaryzacji.
  5. Przygotowanie dokumentów i składników do inwentaryzacji.
  6. Spis z natury – istotne zagadnienia.
  7. Uzgodnienie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych, kredytów i należności.
  8. Inwentaryzowanie pozostałych aktywów i pasywów metodą weryfikacji.
  9. Rozliczenie inwentaryzacji.
  10. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych oraz dokonywanie kompensat w księgach jednostek.
  11. Odpowiedzialność materialna pracowników.
  12. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  13. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji stwierdzane przez komisję orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  14. W trakcie omawianych zagadnień jest możliwość bezpośredniego zadawania pytań.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  25.08.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  25.08.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

wtorek, 21 lipiec 2020 09:42

Szkolenie „Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2020”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w
zakresie operacji finansowych oraz zajmujących się zagadnieniami inwentaryzacji w jednostkach
samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.

Tematyka: 

1. Podstawy prawne dotyczące inwentaryzacji, w tym m. innymi uregulowania dotyczące inwentaryzacji zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) m.in.:
- grunty, budynki i budowle,
- porównanie z zasobem nieruchomości.
2. Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości i innych przepisów.
3. Cele i istota inwentaryzacji.
4. Podstawowe zasady i metody inwentaryzacji.
5. Przygotowanie dokumentów i składników do inwentaryzacji.
6. Spis z natury – istotne zagadnienia.
7. Uzgodnienie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych, kredytów i należności.
8. Inwentaryzowanie pozostałych aktywów i pasywów metodą weryfikacji.
9. Rozliczenie inwentaryzacji.
10. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych oraz dokonywanie kompensat w księgach jednostek.
11. Odpowiedzialność materialna pracowników.
12. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
13. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji stwierdzane przez komisję orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  24.08.2020 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 15 lipiec 2020 22:04

Szkolenie "Rachunkowość budżetowa oraz dyscyplina finansów publicznych z uwzględnieniem istotnych zmian przepisów dotyczących finansów publicznych. Bieżące problemy rachunkowości i wykonywanie budżetu i planów finansowych JST (...)"

 

Adresat:

Program został przygotowany w szczególności dla skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora
finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

Tematyka: 

1. Organizacja rachunkowości oraz dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym: obligatoryjne i fakultatywne elementy dokumentacji rachunkowości, odpowiedzialność za rachunkowość

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

3. Inwentaryzacja

4. Rozrachunki jako etap poprzedzający powstanie dochodów i wydatków budżetowych

5. Klasyfikacja operacji pieniężnych oraz zasady ich ewidencji na kontach budżetu JST oraz jednostek budżetowych

6. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

7. Sprawozdanie finansowe jednostki i sprawozdanie finansowe JST

8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9. Plan finansowy – dochody i wydatki – rozwiązania usprawniające wykonywanie zadań. Upoważnienia dla kierowników jednostek

10. Upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych

11. Realizacja dochodów budżetowych, ich ustalanie i egzekucja oraz kontrola – zwolnienia, przesunięcia terminu płatności, umarzanie, odstąpienie od dochodzenia należności

12. Rozliczanie dochodów z zadań zleconych

13. Prawidłowość realizacji wydatków budżetowych, zaangażowanie wydatków

14. Zaciąganie zobowiązań w jednostkach

15. Gospodarowanie mieniem, ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych– wybrane problemy, ujęcie w polityce rachunkowości

16. Ewidencja udzielanych dotacji

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  27.09.2020 - 30.09.2020 - Międzyzdroje
  Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje