Aktualności

wtorek, 31 marzec 2020 12:02

Szkolenie „OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA W ZWIĄZKU Z PRAWDOPODOBIEŃSTWEM ZARAŻENIA WIRUSOWEGO”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm,
wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.

Tematyka:
 • 1. Usprawiedliwienie nieobecności w pracy
  2. Nowe uprawnienia pracodawcy do zlecenia wykonywania pracy przez pracownika poza stałym miejscem jej wykonywania
  3. Delegacje a groźba zarażenia się – czy pracownik może odmówić?
  4. Badania lekarskie – czy pracodawca może zlecić dodatkowe badnia lekarskie?
  5. Prawo niedopuszczenia pracownika do pracy – kiedy? Na jakich zasadach?
  6. Prawo do odmowy urlopu jeśli pracownik zamierza wyjechać w miejsce o dużym prawdopodobieństwie zarażenia. Czy pracodawca może?
  7. Polecenie urlopowe – czy pracodawca może wydac pracownikowi polecenie udania się na urlop, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie prawdopodieństwa zarażenia się?
  8. Zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko pracownika - obowiązki, uprawnienia
  9. Uprawnienia do świadczeń z powodu poddania sie kwarantannie lub izolacji
  - decyzja inspekcji sanitarnej o konieczności poddania się kwarantannie lub izolacji
  - termin dostarczenia decyzji pracodawcy (płatnikowi)
  - wynagrodzenie/ zasiłek chorobowy lub opiekuńczy
  - ustalenie prawa do zasiłku
  10. Nowe uprawnienia Inspekcji Sanitanrej wobec pracodawców:
  - nakładanie obowiązków podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych oraz żądania od nich
  informacji w tym zakresie
  - zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań
  11. Podstawowe obowiązki pracodawców, pracowników w celu przeciwdziałania ropowszechniania się wirusa
  12. Odpowiedzialnośc wykroczeniowa i karna pracodawców i pracowników

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową
  15.04.2020 - online
  online

  16.04.2020 - online
  online

środa, 25 marzec 2020 13:16

Informacja

 

W związku z epidemią

uprzejmie informujemy, że pracujemy zdalnie.

 

W każdej chwili zapraszamy do kontaktu

pod nr tel. 660 675 194

 

 
niedziela, 22 marzec 2020 22:46

Szkolenie "Audyt jako element kontroli w jednostkach samorządowych w 2020 roku.Rola rady w procedurze absolutoryjnej. Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie wotum zaufania”

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.

Tematyka:
 • Rola rady w procedurze budżetowej i absolutoryjnej 
  Raport o stanie gminy (powiatu) z perspektywy doświadczeń pierwszego raportu   
  Prawa, obowiązki i ograniczenia radnych, w tym uprawnienia kontrolne poszczególnych radnych
  07.06.2020 - 10.06.2020 - Międzyzdroje
  Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje

niedziela, 22 marzec 2020 22:41

Szkolenie „Nowa ustawa zamówień publicznych – jak postępować według nowych przepisów? Nowe instytucje, procedury, dokumenty”

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.

Tematyka:
 • Aktualny stan prawny systemu zamówień publicznych:
 • Zamówienia do 30 tys. Euro:
 • Procedura otwarcia e-ofert w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych:
 • Badanie oferty  i ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • Konwalidacja oferty przetargowej w rozumieniu art. 87 Pzp:
 • Umowy o zamówienie publiczne
 • Analiza potrzeb i wymagań Zamawiającego – nowa instytucja zamówień publicznych    
 • Szacowanie wartości zamówienia i odpowiedzialność na podstawie nowej ustawy Pzp:
 • Opis przedmiotu zamówienia w nowej ustawie Pzp w praktyce:
 • Kryteria udziału w postępowaniu w nowej ustawie Pzp:
 • SWZ (nowa ustawa) oraz ogłoszenie o zamówieniu
 • Różne tryby udzielania zamówień w nowej ustawie – omówienie różnic w stosunku do Pzp2004
 • SWZ w postępowaniach od 130 000 zł do progów unijnych w praktyce
 • Postępowania w nowej ustawie Pzp dotyczące umów ramowych i usług społecznych 
 • Odpowiedzialność w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w nowej ustawie PZP
  26.04.2020 - 29.04.2020 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

niedziela, 22 marzec 2020 14:08

Kurs „Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa”

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi.
Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:

Rachunkowość budżetowa

Zasady finansów publicznych w JST

Zakładowy plan kont

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

Gospodarka środkami pozabudżetowymi

Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego

Sprawozdawczość budżetowa z operacji finansowych

Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne

Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego

Środki trwałe w budowie, aktualizacja należności i ZFŚS

  30.04.2020 - 02.07.2020 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

niedziela, 22 marzec 2020 13:58

Szkolenie „Prowadzenie ksiąg rachunkowych, zasady rachunkowości i ewidencja majątku trwałego w jednostce budżetowej i jednostce samorządu terytorialnego stan prawny od 1 stycznia 2020r.”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy
społecznej.
Tematyka:

1.Zasady (polityka) rachunkowości w jednostkach budżetowych wynikające z:
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r., poz.1911)
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych: zasady rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej, moment otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych: ewidencji syntetycznej, pomocniczej i szczegółowej, cechy dowodu księgowego oraz korekta błędnych dowodów księgowych, zapis księgowy - co powinien zawierać? oraz zapisy korygujące
3. Uregulowania wewnętrzne w zakresie zasad rachunkowości i planów kont oraz sprawozdawczości finansowej, budżetowej i z operacji finansowych od 1 stycznia 2018 r.
4. Ewidencja księgowa majątku trwałego w jednostce
5. Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej:
- kierownika jednostki,
- pracowników jednostki

  12.05.2020 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3

  11.05.2020 - Poznań
  CENTRUM SZKOLENIOWO -KONFERENCYJNE KOCHTEX-Budynek Delta-naprzeciwko Dworca PKP ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

czwartek, 13 luty 2020 22:05

Szkolenie „Bieżące problemy gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości w Jednostkach Pomocy Społecznej"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy
społecznej oraz skarbników i zastępców skarbników.
Tematyka:

Podstawowe zasady rachunkowości i zasady rachunkowości budżetowej w 2020 r. – rozwiązania konieczne do uwzględnienia w polityce rachunkowości, pomocne uproszczenia.
Kontrola ksiąg rachunkowych – rzetelne i bieżące prowadzenie ksiąg, kompletność zapisów w księgach rachunkowych, procedury wewnętrzne.
Majątek jednostki
Inwentaryzacja majątku jednostki – wymagania ustawowe.
Przykłady nieprawidłowości.
Realizacja planu finansowego jednostki, dochody i wydatki – prawidłowa klasyfikacja budżetowa.
Zaciąganie zobowiązań w jednostce , upoważnienia, w tym poważnienie do kontrasygnaty, zasady odpowiedzialności.
Wzajemne rozliczenia między jednostkami.
Ewidencja dochodów budżetowych
Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w 2020 r. – prezentacja danych w zakresie dochodów z zadań zleconych i dochodów własnych JST – sprawozdania Rb-27S i Rb-27ZZ, Rb-N i Rb-ZN, Rb-50.

  17.05.2020 - 20.05.2020 - Wisła
  Hotel Premium*** Kopydło 20, 43-460 Wisła

czwartek, 13 luty 2020 21:51

Szkolenie „Rachunkowość budżetowa z uwzględnieniem istotnych zmian przepisów dotyczących finansów publicznych oraz sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego (...)"

Adresat:
Program został przygotowany w szczególności dla skarbników gmin, powiatów i województw, głównych
księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora
finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:

Organizacja rachunkowości oraz dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Inwentaryzacja
Rozrachunki jako etap poprzedzający powstanie dochodów i wydatków budżetowych
Klasyfikacja operacji pieniężnych oraz zasady ich ewidencji na kontach budżetu JST oraz jednostek budżetowych
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
Sprawozdanie finansowe jednostki i sprawozdanie finansowe JST
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1393)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773)
Realizacja dochodów w jednostkach (naliczenie, ewidencja księgowa i sprawozdawczości)
Realizacja kosztów, zaangażowania i wydatków w jednostkach i ujęcie w sprawozdawczości

  26.04.2020 - 29.04.2020 - Międzyzdroje
  Hotel Vestina***, ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje