Aktualności

wtorek, 16 kwiecień 2019 08:16

Wesołych Świąt

Szkolenie Mrągowo

 

Z okazji Świąt Wielkanocy składamy wszystkim Klientom najlepsze życzenia.
Niech ten szczególny okres będzie czasem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

Życzy Dyrekcja i Zespół
Studia Profilaktyki Społecznej
i Suprema Lex. CSKiS

czwartek, 11 kwiecień 2019 08:15

Szkolenie „Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie w 2019 r.”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
Tematyka:

Jednostka budżetowa i podstawowe zasady gospodarki finansowej; Plan finansowy jednostki -opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego; Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych; Jednostka budżetowa – obsługa finansowo–księgowa przez głównego księgowego; Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, plan dochodów i wydatków, dokonywanie zmian; Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługiwanej oraz jednostki obsługującej; Sprawozdawczość budżetowa, w tym m. in. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S; Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ); Nieprawidłowości w jednostkach oświatowych.

  21.05.2019 - Rzeszów
  Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów

piątek, 05 kwiecień 2019 07:51

Szkolenie „Ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami – racjonalne gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 2019 r. Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo”

Szkolenie Mrągowo

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Tematyka:
Gospodarka nieruchomościami w praktyce stosowania przez organy administracji publicznej. Zasady i tryb wywłaszczania nieruchomości i ograniczania prawa własności w systemie prawa polskiego. Orzecznictwo sądowe w praktyce stosowania przepisów ugn. Prawne skutki specustawy mieszkaniowej.
  23.06.2019 - 26.06.2019 - Mrągowo
  Hotel „Mazuria***” Ul. Jaszczurcza Góra 28, 11-700 Mrągowo

piątek, 29 marzec 2019 07:41

Szkolenie „Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych obowiązująca w 2019 r.”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych, osób opracowujących projekty uchwał budżetowych, osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także osób opracowujących plany finansowe i zmiany w planach.
Tematyka:

Podstawa prawna stosowania klasyfikacji budżetowej; Funkcje klasyfikacji budżetowej: planistyczna, ewidencyjna, sprawozdawcza, statystyczna; Założenia i funkcjonowanie klasyfikacji budżetowej, trzystopniowy podział: dział, rozdział, paragraf (grupa paragrafów); Klasyfikacja dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Omówienie grup paragrafów wydatkowych. Zmiany klasyfikacji budżetowej obowiązujące od 2019 r.

  29.04.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

czwartek, 21 marzec 2019 07:35

Szkolenie „Uprawnienia kontrolne rady. Rozpatrywanie skarg wniosków i petycji przez radę i komisję skarg, wniosków i petycji. Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie wotum zaufania. Rola rady w procedurze budżetowej...”

Szkolenie Sopot

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:
Rola rady w procedurze budżetowej i absolutoryjnej: I. Procedura budżetowa II. Współdziałanie radnego z mieszkańcami w procesie planowania i dokonywania wydatków z budżetu III. Procedura absolutoryjna. Rozpatrywanie skarg wniosków i petycji przez radę i komisję skarg, wniosków i petycji: I. Komisja skarg, wniosków i petycji II. Petycje III. Skargi i wnioski Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie wotum zaufania. Uprawnienia kontrolne rady i poszczególnych radnych: I. Raport o stanie gminy (powiatu) II. Rada gminy (powiatu) jako organ kontroli.
  19.05.2019 - 22.05.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

środa, 20 marzec 2019 08:08

Szkolenie „Zmiany wynikające z RODO i znowelizowanego Kodeksu Pracy – od 21 lutego 2019 roku. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji 2019 r. Uprawnienia rodzicielskie...

Szkolenie Sopot

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:
Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych z uwzględnieniem rozporządzenia płacowego obowiązującego od 19.05.2018 r. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w 2019 r. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji. Uprawnienia rodzicielskie. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa. Zmiany w zasiłku opiekuńczym.
  26.05.2019 - 29.05.2019 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

środa, 20 marzec 2019 07:58

Szkolenie „Zamówienia publiczne 2019 – elektronizacja, okres przejściowy poniżej progów unijnych i nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak skutecznie bronić się przed korektami związanymi z nieprawidłowościami przy realizacji zamówień...”

Szkolenie Sopot

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Przygotowanie postępowania w dobie elektronizacji i uwzględnienie nowych przepisów. Badanie i ocena ofert na podstawie obecnych przepisów i nowego Pzp. Procedura badania i oceny ofert – OBECNIE i na podstawie Nowego Pzp – co powinna zawierać oferta, co dokumenty? Umowa i jej realizacja. Nowe Pzp i kwestia tworzenia i realizacji umów. Warsztat z elektronizacji - elektroniczne składanie ofert i porozumiewanie się w postępowaniach przetargowych. Jak skutecznie bronić się przed korektami związanymi z nieprawidłowościami przy realizacji zamówień współfinansowanych ze środków budżetu UE.
  26.05.2019 - 29.05.2019 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

piątek, 15 luty 2019 13:00

Szkolenie „Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie w 2019 r.”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
Tematyka:

Jednostka budżetowa i podstawowe zasady gospodarki finansowej. Plan finansowy jednostki -opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych. Jednostka budżetowa – obsługa finansowo–księgowa przez głównego księgowego. Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, plan dochodów i wydatków, dokonywanie zmian. Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługiwanej oraz jednostki obsługującej. Sprawozdawczość budżetowa, w tym m. in. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ). Nieprawidłowości w jednostkach oświatowych.

  26.04.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)