Aktualności

czwartek, 17 styczeń 2019 08:59

Szkolenie „Gospodarowanie oraz obrót nieruchomościami JST i Skarbu Państwa w 2019 r. Praktyczne aspekty potwierdzenia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2019r.”

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.

Tematyka:

Praktyczne aspekty potwierdzenia przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 2019r. Wybrane problemy gospodarki nieruchomościami. Praktyczne problemy gospodarowania nieruchomościami publicznymi.

  07.03.2019 - 10.03.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

wtorek, 15 styczeń 2019 13:19

Szkolenie „Prawo pracy po ostatnich zmianach 2019 r. Czas pracy pracowników samorządowych w 2019 r. - jak prawidłowo planować i rozliczać.”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:
Czas pracy w praktyce – jak prawidłowo planować i rozliczać. Podstawy prawne zatrudnienia w jednostkach samorządowych. Zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji pracowniczej i ich znaczenie dla czasu pracy. Pracownicy samorządowi – zastosowanie przepisów o czasie pracy do zatrudnionych w kontekście podstaw prawnych wykonywania pracy. Normy i wymiar czasu pracy. Godziny nadliczbowe. Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji na nowych zasadach od 2019 roku. Zmiany w prawie pracy w 2019 r.
  24.02.2019 - 27.02.2019 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

piątek, 04 styczeń 2019 17:32

Kurs 60-godzinny "Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa"

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi. Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:
Rachunkowość budżetowa. Zakładowy plan kont. Klasyfikacja budżetowa i zaangażowanie. Dochody i wydatki jednostek budżetowych. Gospodarka środkami pozabudżetowymi. Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego. Sprawozdawczość budżetowa. Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne. Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego. ZFŚS, środki trwałe w budowie i inne zagadnienia.
  21.02.2019 - 25.04.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

czwartek, 20 grudzień 2018 14:53

Szkolenie „Zamówienia publiczne według aktualnego stanu prawnego 2019 r. Warsztaty z elektronizacji - elektroniczne składanie ofert i porozumiewanie się w postępowaniach przetargowych”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Podstawy prawne systemu zamówień publicznych. Zasady udzielania zamówień dla dostaw i usług. Procedura badania i oceny ofert – uprawnienia i obowiązki zamawiającego i wykonawców otwarcie ofert. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Praca nad złożonymi ofertami i dokumentami składanymi na wezwanie. Umowa i jej realizacja. Zamówienia poniżej 30.000 euro.Elektroniczne składanie ofert i porozumiewanie się w postępowaniach przetargowych.
  24.02.2019 - 27.02.2019 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

środa, 19 grudzień 2018 22:14

Szkolenie "Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2018 roku"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej
Tematyka:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2018 roku. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2016 r., poz. 1864). Sprawozdawczość. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych praz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - obowiązujące od 1 stycznia 2018 roku – (nowe sprawozdania z wzorami danych). Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).

  24.01.2019 - Poznań
  Budynek NOT-u (1,5 km od Dworca PKP), sala 119 ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

  25.01.2019 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz

wtorek, 11 grudzień 2018 10:39

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2018 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości. 2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi. 3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych. 4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów. 5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych 6. Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego. 8. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

  28.01.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 12 grudzień 2018 13:07

Szkolenie „„Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok z uwzględnieniem skutków zmian w zakresie rachunkowości obowiązujących od 2018 roku. Inwentaryzacja aktywów i pasywów. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie.”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:
Dzień 1: I. Inwentaryzacja aktywów i pasywów. II. Wycena aktywów i pasywów. III. Sprawozdania finansowe za 2018 rok – bilans, rachunek zysków i start, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa (...)
Dzień 2: I. Uzgodnienie i rozliczenie sald kont, w tym w zakresie rozliczeń podatku VAT. II. Wycena poszczególnych pozycji aktów i pasywów, w tym ewidencja odsetek od należności, zobowiązań, od kredytów i pożyczek oraz obligacji, naliczenie i ewidencja odpisów aktualizujących należności. III. Wycena środków trwałych, zasady finansowania środków trwałych w związku ze zmianą limitu w prawie podatkowym (10.000 zł) (...)
Dzień 3: I. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie – klasyfikowanie wydatków bieżących lub majątkowych. II. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały. III. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie (...)
  20.01.2019 - 23.01.2019 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

wtorek, 11 grudzień 2018 19:24

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe.
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2018 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości. 2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi. 3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych. 4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów. 5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych 6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych 7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego. 8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

  22.01.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

  29.01.2019 - Krakow
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 14 listopad 2018 13:23

Szkolenie „Funkcjonowanie rady gminy (powiatu) w nowej kadencji 2018-2023 z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 11 stycznia 2018 r. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady, przewodniczących komisji i radnych. (...)”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:
Podstawy działania samorządu terytorialnego (gminy, powiatu i województwa). Mandat radnego i jego cechy. Rada gminy (powiatu) jako organ stanowiący i jej zadania. Rada gminy (powiatu) jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie. Prawa i obowiązki przewodniczącego rady. Sesja rady, jej organizacja i przebieg. Organ wykonawczy w gminie i powiecie oraz jego podstawowe zadania. Wzajemne relacje organu stanowiącego i organu wykonawczego. Rola biura rady w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania rady oraz jego podporządkowanie przewodniczącemu rady. Procedura uchwałodawcza. (...)
  27.01.2019 - 30.01.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24