Aktualności

czwartek, 11 lipiec 2019 17:16

Szkolenie „Majątek trwały w jednostkach samorządu terytorialnego w 2019 r."

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne. 
Tematyka:

Podstawy prawne dotyczące zakresu działalności inwestycyjnej w JST. Definicja środków trwałych w JST. Rzeczowe aktywa trwałe. Klasyfikacja wydatków dotyczących majątku trwałego. Ewidencja księgowa poszczególnych rodzajów majątku trwałego. Wartości niematerialne i prawne. Długoterminowe aktywa finansowe. Środki trwałe w budowie. Inwentaryzacja majątku trwałego. Ewidencja księgowa inwestycji w zakładzie budżetowym. Ewidencja inwestycji dochodami gromadzonymi przez jednostki budżetowe na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych. Ulepszenia i remonty środków trwałych. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych. Ewidencja i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Najczęściej wystepujace nieprawidłowości przy ewidencji majątku trwałego.

  19.08.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

poniedziałek, 17 czerwiec 2019 22:01

Szkolenie „Rachunkowość wykonania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego.
Tematyka:

Przedmiot i zakres rachunkowości wykonania budżetu. Plan kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Ewidencja księgowa na kontach bilansowych i pozabilansowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Ewidencja księgowa dochodów z tytułu subwencji, dotacji oraz dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na
rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zobowiązanie z tytułów dłużnych : kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych/zaciągnięcie i spłata/. Ewidencja księgowa na kontach wynikowych budżetu. Wydatki niewygasające ewidencja księgowa. Odpisy aktualizujące należności budżetu. 

  25.07.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

wtorek, 04 czerwiec 2019 22:29

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych po zmianach w 2019 roku

 

Adresat: Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek- tzw. ZEASÓW, dyrektorów i głównych księgowych jednostek oświatowych, kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych instytucji kultury oraz spółek komunalnych.. Tematyka:
Nieprawidłowości w zakresie ewidencji dochodów i wydatków oraz rozliczeń podatku VAT. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych po zmianach w 2019 roku. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w jednostkach samorządu terytorialnego II. Import usług w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

  25.08.2019 - 28.08.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

czwartek, 30 maj 2019 22:44

Szkolenie „Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2019 r. Rachunkowość budżetowa i wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej. Kontrola finansowa w jednostkach samorządu(...)”

calc

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

Tematyka:

Kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

Rachunkowość budżetowa i wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 109 z późniejszymi zmianami)

  14.07.2019 - 17.07.2019 - Zakopane
  Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym Geovita w Zakopanem, ul. Wierchowa 4, 34-500 Zakopane

piątek, 24 maj 2019 07:21

Szkolenie „Prawo pracy w praktyce 2019 r. – prawidłowe stosowanie nowych przepisów. Nowelizacja kodeksu pracy oraz zmiany w zakresie RODO – od 4 maja 2019 r. Ocena pracownicza. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)”

Kurs Kraków

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:
Tryby rozwiązywania umów o pracę. Uzasadniona przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę. Roszczenia pracownika w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Zasady wydawania świadectwa pracy. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Odpowiedzialność porządkowa pracownika. Regulamin pracy. RODO. PPK. Ocena pracownicza.
  18.08.2019 - 21.08.2019 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

czwartek, 16 maj 2019 08:08

Szkolenie „Praktyczne aspekty zamówień publicznych poniżej i powyżej progów UE według aktualnego stanu prawnego 2019 r...”

Szkolenie Zakopane

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Roboty budowane w zamówinach publicznych. Konwalidacja oferty przetargowej w rozumieniu art. 87 Pzp. Usługi społeczne. Umowy o zamówienie publiczne. Analiza najczęściej popełnianych błędów w procedurach dofinansowanych ze środków unijnych. Przygotowanie postępowania poniżej i powyżej progów UE. Przygotowanie postępowania – SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu. Elektronizacja oraz fakturowanie elektroniczne. Nowe regulacje w zakresie zamówień publicznych.
  24.11.2019 - 27.11.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24