Aktualności

poniedziałek, 25 listopad 2019 21:21

Szkolenie „Funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych w zakresie rachunkowości, klasyfikacji i sprawozdawczości budżetowej”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:

Funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych (jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych) w zakresie księgowości i sprawozdawczości.

 

Sprawozdawczość ́ budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i
jednostkach organizacyjnych sporządzana na 31.12.2019 oraz w 2020 r.

 

Klasyfikacja budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych
obowiązująca w 2019 r.

  26.01.2020 - 29.01.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

poniedziałek, 25 listopad 2019 21:14

Szkolenie "Prawo pracy 2020 – nowelizacja przepisów oraz praktyka ich stosowania. Pracownicze Plany Kapitałowe”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat
funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:

Zmiany od stycznia 2020
Zmiany dotyczące świadectwa pracy
Zmiany w zakresie rozwiązywania i ochrony stosunków pracy
Zmiany dotyczące postępowania po wypadku przy pracy
Zmiany kodeksu pracy związane z ochroną danych osobowych
Pracownicze Plany Kapitałowe – podstawowe obowiązki pracodawców, pierwsze kroki
Zmiany w aktach osobowych i dokumentach w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, ewidencja czasu pracy

  23.02.2020 - 26.02.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

poniedziałek, 25 listopad 2019 21:04

Szkolenie "Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – kluczowe elementy. Od przygotowania postępowania do zawarcia umowy – 2020 rok”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w
jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących
zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:

Zakres stosowania nowej ustawy Pzp
Przygotowanie postępowania według nowej ustawy Pzp
Kwalifikacja podmiotowa wykonawców według nowej ustawy Pzp
Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty według nowej ustawy Pzp
Przetarg nieograniczony krok po kroku
Pozostałe tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych
Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
Umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonanie według nowej ustawy Pzp
Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp

  23.02.2020 - 26.02.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

wtorek, 19 listopad 2019 21:59

Szkolenie „ Oświadczenia majątkowe w nowej kadencji samorządu terytorialnego 2018-2023 oraz zakazy i ograniczenia dotyczące radnych i pracowników samorządowych ”

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:

Oświadczenie majątkowe jako instrument zapewnienia transparentności samorządu terytorialnego.
Osoby zobowiązane do składania oświadczeń majątkowych w samorządzie.

Majątek objęty treścią oświadczenia.

Zasady wypełniania oświadczeń.

Pierwsze oświadczenie majątkowe oraz terminy składania kolejnych oświadczeń.
Specyfika pierwszego i ostatniego roku kadencji w aspekcie oświadczeń majątkowych.
Podmioty, którym składane są oświadczenia majątkowe i ich obowiązki.
Analiza oświadczeń majątkowych:
Korekty oświadczeń majątkowych.
Publikowanie oświadczeń majątkowych.
Skutki (sankcje) niezłożenia oświadczenia majątkowego.
Informacja przedstawiana organowi stanowiącemu jednostki samorządu.
Przechowywanie oświadczeń majątkowych.
Najnowsze orzecznictwo dotyczące oświadczeń majątkowych.

Zakazy dotyczące radnych i pracowników samorządowych:
Skutki naruszeń zakazów i ograniczeń dotyczących radnych i pracowników samorządowych.
Najnowsze orzecznictwo dotyczące ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej lub zarządzania nią przez radnych oraz w sprawach innych naruszeń zakazów dotyczących radnych.

Współdziałanie radnego z mieszkańcami w procesie planowania i dokonywania wydatków z budżetu.
Instrumenty nadzoru nad samorządem terytorialnym.

  26.01.2020 - 29.01.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

środa, 13 listopad 2019 21:15

Kurs „Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa”

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi.
Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:

Rachunkowość budżetowa
Zasady finansów publicznych w JST
Zakładowy plan kont
Dochody i wydatki jednostek budżetowych Gospodarka środkami pozabudżetowymi
Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego Sprawozdawczość budżetowa z operacji finansowych
Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne
Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego
Środki trwałe w budowie, aktualizacja należności i ZFŚS

  19.03.2020 - 28.05.2020 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

niedziela, 03 listopad 2019 21:21

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego.
Tematyka:

Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2019 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

  17.12.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

niedziela, 03 listopad 2019 21:21

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe
sprawozdania finansowe
Tematyka:

Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2019 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

  16.12.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 30 październik 2019 08:17

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 rok w jednostkach samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. Sporządzenie sprawozdań finansowych. Wykonywanie
budżetu i planów finansowych jednostek a kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego.

 
OSTATNIE WOLNE MIEJSCA !!!

 

  08.12.2019 - 11.12.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24