Aktualności

środa, 20 marzec 2019 08:08

Szkolenie „Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji 2019 r. Uprawnienia rodzicielskie. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa. Zmiany w zasiłku opiekuńczym. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w 2019 r.”

Szkolenie Sopot

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:
Nowe zasady wynagradzania pracowników samorządowych z uwzględnieniem rozporządzenia płacowego obowiązującego od 19.05.2018 r. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) w 2019 r. Nowe zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji. Uprawnienia rodzicielskie. Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa. Zmiany w zasiłku opiekuńczym.
  26.05.2019 - 29.05.2019 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

środa, 20 marzec 2019 07:58

Szkolenie „Zamówienia publiczne 2019 – elektronizacja, okres przejściowy poniżej progów unijnych i nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Jak skutecznie bronić się przed korektami związanymi z nieprawidłowościami przy realizacji zamówień...”

Szkolenie Sopot

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Przygotowanie postępowania w dobie elektronizacji i uwzględnienie nowych przepisów. Badanie i ocena ofert na podstawie obecnych przepisów i nowego Pzp. Procedura badania i oceny ofert – OBECNIE i na podstawie Nowego Pzp – co powinna zawierać oferta, co dokumenty? Umowa i jej realizacja. Nowe Pzp i kwestia tworzenia i realizacji umów. Warsztat z elektronizacji - elektroniczne składanie ofert i porozumiewanie się w postępowaniach przetargowych. Jak skutecznie bronić się przed korektami związanymi z nieprawidłowościami przy realizacji zamówień współfinansowanych ze środków budżetu UE.
  26.05.2019 - 29.05.2019 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

piątek, 15 luty 2019 13:00

Szkolenie "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie w 2019 r."

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
Tematyka:

Jednostka budżetowa i podstawowe zasady gospodarki finansowej. Plan finansowy jednostki -opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych. Jednostka budżetowa – obsługa finansowo–księgowa przez głównego księgowego. Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, plan dochodów i wydatków, dokonywanie zmian. Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługiwanej oraz jednostki obsługującej. Sprawozdawczość budżetowa, w tym m. in. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ). Nieprawidłowości w jednostkach oświatowych.

  26.04.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

piątek, 15 luty 2019 12:57

Szkolenie "Zaangażowanie i zobowiązania w samorządowych jednostkach organizacyjnych w 2019 roku"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych
Tematyka:

Pojęcie i istota zaangażowania. Zaangażowanie wydatków budżetowych. Ewidencja zaangażowania w księgach rachunkowych. Zaangażowanie wydatków niewygasających. Zobowiązania a zaangażowanie. 6. Ujęcie zaangażowania i zobowiązań w sprawozdawczości budżetowej (Rb-28S, Rb-30S), sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych i sprawozdawczości finansowej. Nieprawidłowości dotyczące zaangażowania.

  22.03.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

wtorek, 05 luty 2019 08:13

Szkolenie „Bieżące problemy rachunkowości i sprawozdawczości oraz kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 r. Wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej”

Szkolenie Kołobrzeg

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:
Podstawowe zasady ewidencjonowania zdarzeń w księgach rachunkowych budżetu i jednostek oraz zakładów budżetowych. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie. Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki. Przykłady nieprawidłowości dotyczących inwentaryzacji. Rachunkowość budżetowa. Wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej.
  14.04.2019 - 17.04.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

piątek, 04 styczeń 2019 17:32

Kurs 60-godzinny "Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa" - Kraków

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi. Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:
Rachunkowość budżetowa. Zakładowy plan kont. Klasyfikacja budżetowa i zaangażowanie. Dochody i wydatki jednostek budżetowych. Gospodarka środkami pozabudżetowymi. Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego. Sprawozdawczość budżetowa. Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne. Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego. ZFŚS, środki trwałe w budowie i inne zagadnienia.
  14.03.2019 - 23.05.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)