Rady Miast i Gmin

czwartek, 21 marzec 2019 07:35

Szkolenie „Uprawnienia kontrolne rady. Rozpatrywanie skarg wniosków i petycji przez radę i komisję skarg, wniosków i petycji. Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie wotum zaufania. Rola rady w procedurze budżetowej...”

Szkolenie Sopot

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:
Rola rady w procedurze budżetowej i absolutoryjnej: I. Procedura budżetowa II. Współdziałanie radnego z mieszkańcami w procesie planowania i dokonywania wydatków z budżetu III. Procedura absolutoryjna. Rozpatrywanie skarg wniosków i petycji przez radę i komisję skarg, wniosków i petycji: I. Komisja skarg, wniosków i petycji II. Petycje III. Skargi i wnioski Rozpatrywanie raportu o stanie jednostki samorządowej i udzielanie wotum zaufania. Uprawnienia kontrolne rady i poszczególnych radnych: I. Raport o stanie gminy (powiatu) II. Rada gminy (powiatu) jako organ kontroli.
  19.05.2019 - 22.05.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

Tematyka naszych szkoleń

 • Rada gminy (powiatu) jako organ rozpatrujący skargi
 • Ograniczenia antykorupcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z gminą
 • Działalność biura rady gminy (powiatu)
 • Rola i zadania rady gminy
 • Pozycja prawna radnego