Rady Miast i Gmin

środa, 16 październik 2019 20:20

Szkolenie „Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, budżet obywatelski, fundusz sołecki – instrumenty partycypacyjne w samorządzie terytorialnym. Organizacja pracy rady. Przebieg sesji rady i prowadzenie jej obrad. Komisje rady i organizacja ich pracy"

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych,
sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.
Tematyka:

Ustawowa regulacja inicjatywy uchwałodawczej obywateli.
Budżet obywatelski i obowiązki rady w tym zakresie.
Fundusz sołecki.
Podstawy dofinansowania z budżetu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych:
finansowanie sportu, finansowanie działalności pożytku publicznego, dotowanie innych obszarów zadań publicznych.
Prezentacja stwierdzanych przez organy kontroli i nadzoru (RIO, NIK) nieprawidłowości w zakresie finansowania przez gminy i powiaty
zadań zlecanych do wykonania podmiotom spoza sfery sektora finansów publicznych.
Budżetowe podstawy na 2020 rok, czyli o analizie założeń przyjmowanych do projektu uchwały budżetowej.

 

Rada gminy (powiatu) jako organ samorządu terytorialnego.
Uprawnienia przewodniczącego w zakresie organizacji pracy rady.
Sesja i jej przebieg.
Uprawnienia przewodniczącego komisji w zakresie organizacji jej pracy.

  08.12.2019 - 11.12.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

Tematyka naszych szkoleń

 • Rada gminy (powiatu) jako organ rozpatrujący skargi
 • Ograniczenia antykorupcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z gminą
 • Działalność biura rady gminy (powiatu)
 • Rola i zadania rady gminy
 • Pozycja prawna radnego