Rady Miast i Gmin

czwartek, 30 lipiec 2020 22:26

Szkolenie „Rada gminy (powiatu) i organ wykonawczy w procedurze budżetowej i absolutoryjnej. Działalność kontrolna rady, w tym w sferze budżetowej. Specyfika działalności rady gminy (powiatu) w okresie stanu epidemii”

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów organizacyjnych.

Tematyka: 

1. Rada jako organ stanowiący i jej zadania.
2. Pozycja organu wykonawczego
3. Rozdzielenie funkcji stanowiącej i wykonawczej.
4. Rola organu wykonawczego w zakresie procedury budżetowej
5. Rola rady w zakresie procedury budżetowej
6. Rola Regionalnej Izby Obrachunkowej w procedurze budżetowej.
7. Procedura zmiany budżetu – kompetencje organu wykonawczego a kompetencje rady.
8. Budżet i jego wykonywanie a COVID-19.Budżet obywatelski, jako element budżetu j.s.t.\
9. Rada gminy jako organ kontrolny i jej zadania w tym zakresie.Działalność kontrolna rady gminy (powiatu) a działalność komisji rewizyjnej.
10. Działalność kontrolna komisji rewizyjnej a działalność innych komisji rady.
11. Rola komisji rewizyjnej w procedurze absolutoryjnej.Rola Regionalnej Izby Obrachunkowej w procedurze absolutoryjnej.
12. Uchwała absolutoryjna i zasady jej podejmowania
13. Stan epidemii i ograniczenia z nim związane.
14. Działalność organów samorządowych w okresie stanu epidemii.
15. Przepisy ustaw ustrojowych (o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym) a przepisy „specustawy COVID-19”.
16. Przepisy statutów a przepisy „specustawy COVID-19”.
17. Zdalny tryb pracy organów j.s.t.
18. Sesja i jej przebieg w trybie zdalnym.
19. Posiedzenia komisji rady w trybie zdalnym.Organ wykonawczy w stanie epidemii.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  04.10.2020 - 07.10.2020 - Międzyzdroje
  Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje

Tematyka naszych szkoleń

 • Rada gminy (powiatu) jako organ rozpatrujący skargi
 • Ograniczenia antykorupcyjne w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego
 • Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z gminą
 • Działalność biura rady gminy (powiatu)
 • Rola i zadania rady gminy
 • Pozycja prawna radnego