Gospodarka nieruchomościami

Tematyka naszych szkoleń

  • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz gospodarka nieruchomościami w samorządzie gminnym
  • Ład przestrzenny regulowany w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy przy braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego
  • Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i Jednostek Samorządu Terytorialnego
  • Aspekty praktyczne stosowania ustawy o gospodarce nieruchomościami
  • Postępowanie administracyjne w gospodarowaniu nieruchomościami
  • Zbywanie nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  • Prawne aspekty gospodarki nieruchomościami