Rachunkowość

wtorek, 15 wrzesień 2020 22:48

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych, Wieloletnie planowanie w świetle przepisów o finansach (...)

 

Adresat:

Program został przygotowany w szczególności dla skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów
marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

Tematyka:
 • Wieloletnie planowanie w świetle przepisów o finansach publicznych z uwzględnieniem
  przepisów dotyczących COVID-19

 •  

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok w budżecie jednostki samorządu
  terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie
  sprawozdań finansowych”

 •  

  Pewne sposoby na niepewne czasy, czyli Jak zyskać odporność psychiczną WARSZTAT w
  czasach pandemii.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  15.11.2020 - 18.11.2020 - Kraków
  Hotel City SM Business & SPA***, ul. Gajowa 16

poniedziałek, 24 sierpień 2020 12:48

Szkolenie „Rachunkowość wykonania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego

Tematyka:
 • 1. Przedmiot i zakres rachunkowości wykonania budżetu.
  2. Plan kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
  3. Ewidencja księgowa na kontach bilansowych i pozabilansowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
  4. Ewidencja księgowa dochodów z tytułu subwencji, dotacji oraz dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
  5. Zobowiązanie z tytułów dłużnych : kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych/zaciągnięcie i spłata/.
  6. Ewidencja księgowa na kontach wynikowych budżetu.
  7. Wydatki niewygasające ewidencja księgowa.
  8. Odpisy aktualizujące należności budżetu.
  9. W trakcie omawianych zagadnień jest możliwość bezpośredniego zadawania pytań.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  22.09.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

środa, 19 sierpień 2020 22:00

Szkolenie „Zakładowy Fundusz Socjalny w jednostkach budżetowych i w samorządowych zakładach budżetowych”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, członków komisji socjalnych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek
samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne.

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS).
  2. Podmioty zobowiązane do tworzenia ZFŚS.
  3. Odpis na ZFŚS, w tym:
  - dla nauczycieli,
  - dla pozostałych pracowników.
  4. Regulamin ZFŚS.
  5. Przeznaczenie ZFŚS.
  6. Kryterium przyznawania świadczeń z ZFŚS.
  7. Osoby uprawnione do świadczeń finansowanych z ZFŚS:
  - świadczenia urlopowe dla nauczycieli,
  - inne świadczenia.
  8. Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe.
  9. Nieprawidłowości związane z naliczaniem i wykorzystaniem ZFŚS.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  25.09.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

Tematyka naszych szkoleń

 • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
 • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Wieloletnia prognoza finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa