Rachunkowość

wtorek, 21 lipiec 2020 09:48

Szkolenie „Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2020”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w
zakresie operacji finansowych oraz zajmujących się zagadnieniami inwentaryzacji w jednostkach
samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.lnego

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące inwentaryzacji, w tym m. innymi uregulowania dotyczące inwentaryzacji zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) m.in.:
  - grunty, budynki i budowle,
  - porównanie z zasobem nieruchomości.
  2. Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości i innych przepisów.
  3. Cele i istota inwentaryzacji.
  4. Podstawowe zasady i metody inwentaryzacji.
  5. Przygotowanie dokumentów i składników do inwentaryzacji.
  6. Spis z natury – istotne zagadnienia.
  7. Uzgodnienie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych, kredytów i należności.
  8. Inwentaryzowanie pozostałych aktywów i pasywów metodą weryfikacji.
  9. Rozliczenie inwentaryzacji.
  10. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych oraz dokonywanie kompensat w księgach jednostek.
  11. Odpowiedzialność materialna pracowników.
  12. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
  13. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji stwierdzane przez komisję orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
  14. W trakcie omawianych zagadnień jest możliwość bezpośredniego zadawania pytań.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  25.08.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  25.08.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

wtorek, 21 lipiec 2020 09:42

Szkolenie „Inwentaryzacja w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych w roku 2020”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych, osób sporządzających sprawozdania budżetowe i sprawozdania w
zakresie operacji finansowych oraz zajmujących się zagadnieniami inwentaryzacji w jednostkach
samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.

Tematyka: 

1. Podstawy prawne dotyczące inwentaryzacji, w tym m. innymi uregulowania dotyczące inwentaryzacji zawarte w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) m.in.:
- grunty, budynki i budowle,
- porównanie z zasobem nieruchomości.
2. Inwentaryzacja w świetle ustawy o rachunkowości i innych przepisów.
3. Cele i istota inwentaryzacji.
4. Podstawowe zasady i metody inwentaryzacji.
5. Przygotowanie dokumentów i składników do inwentaryzacji.
6. Spis z natury – istotne zagadnienia.
7. Uzgodnienie z bankami i kontrahentami stanów środków pieniężnych, kredytów i należności.
8. Inwentaryzowanie pozostałych aktywów i pasywów metodą weryfikacji.
9. Rozliczenie inwentaryzacji.
10. Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych oraz dokonywanie kompensat w księgach jednostek.
11. Odpowiedzialność materialna pracowników.
12. Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
13. Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji stwierdzane przez komisję orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  24.08.2020 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 15 lipiec 2020 22:04

Szkolenie "Rachunkowość budżetowa oraz dyscyplina finansów publicznych z uwzględnieniem istotnych zmian przepisów dotyczących finansów publicznych. Bieżące problemy rachunkowości i wykonywanie budżetu i planów finansowych JST (...)"

 

Adresat:

Program został przygotowany w szczególności dla skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora
finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

Tematyka: 

1. Organizacja rachunkowości oraz dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym: obligatoryjne i fakultatywne elementy dokumentacji rachunkowości, odpowiedzialność za rachunkowość

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

3. Inwentaryzacja

4. Rozrachunki jako etap poprzedzający powstanie dochodów i wydatków budżetowych

5. Klasyfikacja operacji pieniężnych oraz zasady ich ewidencji na kontach budżetu JST oraz jednostek budżetowych

6. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

7. Sprawozdanie finansowe jednostki i sprawozdanie finansowe JST

8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9. Plan finansowy – dochody i wydatki – rozwiązania usprawniające wykonywanie zadań. Upoważnienia dla kierowników jednostek

10. Upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych

11. Realizacja dochodów budżetowych, ich ustalanie i egzekucja oraz kontrola – zwolnienia, przesunięcia terminu płatności, umarzanie, odstąpienie od dochodzenia należności

12. Rozliczanie dochodów z zadań zleconych

13. Prawidłowość realizacji wydatków budżetowych, zaangażowanie wydatków

14. Zaciąganie zobowiązań w jednostkach

15. Gospodarowanie mieniem, ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych– wybrane problemy, ujęcie w polityce rachunkowości

16. Ewidencja udzielanych dotacji

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  27.09.2020 - 30.09.2020 - Międzyzdroje
  Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje

Tematyka naszych szkoleń

 • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
 • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Wieloletnia prognoza finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa