Rachunkowość

środa, 12 grudzień 2018 13:07

Szkolenie „„Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok z uwzględnieniem skutków zmian w zakresie rachunkowości obowiązujących od 2018 roku. Inwentaryzacja aktywów i pasywów. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie.”

 

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:
Dzień 1: I. Inwentaryzacja aktywów i pasywów. II. Wycena aktywów i pasywów. III. Sprawozdania finansowe za 2018 rok – bilans, rachunek zysków i start, zestawienie zmian w funduszu oraz informacja dodatkowa (...)
Dzień 2: I. Uzgodnienie i rozliczenie sald kont, w tym w zakresie rozliczeń podatku VAT. II. Wycena poszczególnych pozycji aktów i pasywów, w tym ewidencja odsetek od należności, zobowiązań, od kredytów i pożyczek oraz obligacji, naliczenie i ewidencja odpisów aktualizujących należności. III. Wycena środków trwałych, zasady finansowania środków trwałych w związku ze zmianą limitu w prawie podatkowym (10.000 zł) (...)
Dzień 3: I. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie – klasyfikowanie wydatków bieżących lub majątkowych. II. Warunki uznania składnika majątku za środek trwały. III. Ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz środków trwałych w budowie (...)
  20.01.2019 - 23.01.2019 - Sopot
  Hotel "Molo", ul. Podjazd 6

wtorek, 11 grudzień 2018 19:24

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe.
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2018 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości. 2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi. 3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych. 4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów. 5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych 6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych 7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego. 8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

  22.01.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

  29.01.2019 - Krakow
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

wtorek, 11 grudzień 2018 10:39

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2018 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości. 2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi. 3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych. 4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów. 5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych 6. Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego. 8. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

  28.01.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

piątek, 26 październik 2018 14:51

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2018 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości. 2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi. 3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych. 4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów. 5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych. (...)

  17.12.2018 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

Tematyka naszych szkoleń

 • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
 • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Wieloletnia prognoza finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa