Rachunkowość

piątek, 15 luty 2019 13:00

Szkolenie "Rachunkowość jednostek budżetowych w oświacie w 2019 r."

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych.
Tematyka:

Jednostka budżetowa i podstawowe zasady gospodarki finansowej. Plan finansowy jednostki -opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego. Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych. Jednostka budżetowa – obsługa finansowo–księgowa przez głównego księgowego. Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, plan dochodów i wydatków, dokonywanie zmian. Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługiwanej oraz jednostki obsługującej. Sprawozdawczość budżetowa, w tym m. in. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S. Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ). Nieprawidłowości w jednostkach oświatowych.

  26.04.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

piątek, 15 luty 2019 12:57

Szkolenie "Zaangażowanie i zobowiązania w samorządowych jednostkach organizacyjnych w 2019 roku"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych
Tematyka:

Pojęcie i istota zaangażowania. Zaangażowanie wydatków budżetowych. Ewidencja zaangażowania w księgach rachunkowych. Zaangażowanie wydatków niewygasających. Zobowiązania a zaangażowanie. 6. Ujęcie zaangażowania i zobowiązań w sprawozdawczości budżetowej (Rb-28S, Rb-30S), sprawozdawczości w zakresie operacji finansowych i sprawozdawczości finansowej. Nieprawidłowości dotyczące zaangażowania.

  22.03.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

wtorek, 05 luty 2019 08:13

Szkolenie „Bieżące problemy rachunkowości i sprawozdawczości oraz kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych w 2019 r. Wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej”

Szkolenie Kołobrzeg

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:
Podstawowe zasady ewidencjonowania zdarzeń w księgach rachunkowych budżetu i jednostek oraz zakładów budżetowych. Środki trwałe, ich wycena i finansowanie. Podstawy prawne inwentaryzacji majątku jednostki. Przykłady nieprawidłowości dotyczących inwentaryzacji. Rachunkowość budżetowa. Wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej.
  14.04.2019 - 17.04.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

poniedziałek, 04 luty 2019 20:16

Szkolenie „Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2019 r.”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych oraz osób sporządzających sprawozdania budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
Tematyka:

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 109 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

  27.02.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

poniedziałek, 04 luty 2019 20:11

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych i osób sporządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
Tematyka:

Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2018 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych. Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

  25.02.2019 - Rzeszów
  Wojewódzki Dom Kultury, ul. S. Okrzei 7, 35-959 Rzeszów

wtorek, 29 styczeń 2019 08:14

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2018 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe.
Tematyka:

1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2018 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości. 2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi. 3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych. 4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów. 5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych (...)

  26.02.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

środa, 23 styczeń 2019 13:04

Kurs 60-godzinny "Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa" - Poznań

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi. Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:
Rachunkowość budżetowa. Zasady finansów publicznych w JST. Zakładowy plan kont. Dochody i wydatki jednostek budżetowych. Gospodarka środkami pozabudżetowymi. Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego. Sprawozdawczość budżetowa z operacji finansowych. Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne. Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu teryto.
  07.03.2019 - 16.05.2019 - Poznań
  Budynek NOT-u (1,5 km od Dworca PKP), sala 119 ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

piątek, 04 styczeń 2019 17:32

Kurs 60-godzinny "Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa" - Kraków

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi. Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:
Rachunkowość budżetowa. Zakładowy plan kont. Klasyfikacja budżetowa i zaangażowanie. Dochody i wydatki jednostek budżetowych. Gospodarka środkami pozabudżetowymi. Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego. Sprawozdawczość budżetowa. Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne. Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego. ZFŚS, środki trwałe w budowie i inne zagadnienia.
  14.03.2019 - 23.05.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

Tematyka naszych szkoleń

 • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
 • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Wieloletnia prognoza finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa