Rachunkowość

niedziela, 22 marzec 2020 14:08

Kurs „Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa”

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi.
Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:

Rachunkowość budżetowa

Zasady finansów publicznych w JST

Zakładowy plan kont

Dochody i wydatki jednostek budżetowych

Gospodarka środkami pozabudżetowymi

Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego

Sprawozdawczość budżetowa z operacji finansowych

Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne

Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego

Środki trwałe w budowie, aktualizacja należności i ZFŚS

  30.04.2020 - 02.07.2020 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

niedziela, 22 marzec 2020 13:58

Szkolenie „Prowadzenie ksiąg rachunkowych, zasady rachunkowości i ewidencja majątku trwałego w jednostce budżetowej i jednostce samorządu terytorialnego stan prawny od 1 stycznia 2020r.”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy
społecznej.
Tematyka:

1.Zasady (polityka) rachunkowości w jednostkach budżetowych wynikające z:
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019r., poz.1911)
2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych: zasady rachunkowości, prowadzenie ksiąg rachunkowych w zakresie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej, moment otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych: ewidencji syntetycznej, pomocniczej i szczegółowej, cechy dowodu księgowego oraz korekta błędnych dowodów księgowych, zapis księgowy - co powinien zawierać? oraz zapisy korygujące
3. Uregulowania wewnętrzne w zakresie zasad rachunkowości i planów kont oraz sprawozdawczości finansowej, budżetowej i z operacji finansowych od 1 stycznia 2018 r.
4. Ewidencja księgowa majątku trwałego w jednostce
5. Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej:
- kierownika jednostki,
- pracowników jednostki

  12.05.2020 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3

  11.05.2020 - Poznań
  CENTRUM SZKOLENIOWO -KONFERENCYJNE KOCHTEX-Budynek Delta-naprzeciwko Dworca PKP ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

czwartek, 13 luty 2020 22:05

Szkolenie „Bieżące problemy gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości w Jednostkach Pomocy Społecznej"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy
społecznej oraz skarbników i zastępców skarbników.
Tematyka:

Podstawowe zasady rachunkowości i zasady rachunkowości budżetowej w 2020 r. – rozwiązania konieczne do uwzględnienia w polityce rachunkowości, pomocne uproszczenia.
Kontrola ksiąg rachunkowych – rzetelne i bieżące prowadzenie ksiąg, kompletność zapisów w księgach rachunkowych, procedury wewnętrzne.
Majątek jednostki
Inwentaryzacja majątku jednostki – wymagania ustawowe.
Przykłady nieprawidłowości.
Realizacja planu finansowego jednostki, dochody i wydatki – prawidłowa klasyfikacja budżetowa.
Zaciąganie zobowiązań w jednostce , upoważnienia, w tym poważnienie do kontrasygnaty, zasady odpowiedzialności.
Wzajemne rozliczenia między jednostkami.
Ewidencja dochodów budżetowych
Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w 2020 r. – prezentacja danych w zakresie dochodów z zadań zleconych i dochodów własnych JST – sprawozdania Rb-27S i Rb-27ZZ, Rb-N i Rb-ZN, Rb-50.

  17.05.2020 - 20.05.2020 - Wisła
  Hotel Premium*** Kopydło 20, 43-460 Wisła

czwartek, 13 luty 2020 21:51

Szkolenie „Rachunkowość budżetowa z uwzględnieniem istotnych zmian przepisów dotyczących finansów publicznych oraz sprawozdawczość budżetowa, sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego (...)"

Adresat:
Program został przygotowany w szczególności dla skarbników gmin, powiatów i województw, głównych
księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora
finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.
Tematyka:

Organizacja rachunkowości oraz dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
Inwentaryzacja
Rozrachunki jako etap poprzedzający powstanie dochodów i wydatków budżetowych
Klasyfikacja operacji pieniężnych oraz zasady ich ewidencji na kontach budżetu JST oraz jednostek budżetowych
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe
Sprawozdanie finansowe jednostki i sprawozdanie finansowe JST
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1393)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773)
Realizacja dochodów w jednostkach (naliczenie, ewidencja księgowa i sprawozdawczości)
Realizacja kosztów, zaangażowania i wydatków w jednostkach i ujęcie w sprawozdawczości

  26.04.2020 - 29.04.2020 - Międzyzdroje
  Hotel Vestina***, ul. Promenada Gwiazd 30, 72-500 Międzyzdroje

Tematyka naszych szkoleń

 • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
 • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Wieloletnia prognoza finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa