Rachunkowość

czwartek, 01 sierpień 2019 20:43

Kurs "Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa"

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi.
Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:

Rachunkowość budżetowa
Zasady finansów publicznych w JST
Zakładowy plan kont
Dochody i wydatki jednostek budżetowych
Gospodarka środkami pozabudżetowymi
Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego
Sprawozdawczość budżetowa z operacji finansowych
Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne
Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego
Środki trwałe w budowie, aktualizacja należności i ZFŚS

  19.09.2019 - 28.11.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

czwartek, 18 lipiec 2019 20:25

Szkolenie „Aktualne problemy i nieprawidłowości w rachunkowości urzędów, starostw, samorządowych jednostek budżetowych w 2019 r. Dyscyplina finansów publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce jednostek FP"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów
jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników
służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy
społecznej. 
Tematyka:

Bieżące problemy i nieprawidłowości w świetle zmian przepisów, nowych regulacji oraz wyników kontroli. Dyscyplina
finansów publicznych w 2019 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce jednostek finansów
publicznych.

  22.09.2019 - 25.09.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

wtorek, 04 czerwiec 2019 22:29

Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych po zmianach w 2019 roku

 

Adresat: Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych (głównych księgowych, księgowych) Urzędów jednostek samorządu terytorialnego, Starostwa i Urzędów Marszałkowskich oraz dyrektorów, kierowników i głównych księgowych jednostek obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek- tzw. ZEASÓW, dyrektorów i głównych księgowych jednostek oświatowych, kierowników gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych instytucji kultury oraz spółek komunalnych.. Tematyka:
Nieprawidłowości w zakresie ewidencji dochodów i wydatków oraz rozliczeń podatku VAT. Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych po zmianach w 2019 roku. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w jednostkach samorządu terytorialnego II. Import usług w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

  25.08.2019 - 28.08.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

czwartek, 30 maj 2019 22:44

Szkolenie „Sprawozdawczość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych w 2019 r. Rachunkowość budżetowa i wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej. Kontrola finansowa w jednostkach samorządu(...)”

calc

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

Tematyka:

Kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych

Rachunkowość budżetowa i wybrane zagadnienia dotyczące ewidencji księgowej

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 109 z późniejszymi zmianami)

Tematyka naszych szkoleń

 • Szczególne zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa
 • Funkcjonowanie zakładowego planu kont i polityki rachunkowości w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych
 • Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz zasady sporządzania sprawozdania finansowego JST
 • Inwentaryzacja w jednostkach finansów publicznych
 • Rachunkowość budżetowa
 • Wieloletnia prognoza finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa