Aktualności

poniedziałek, 12 październik 2020 23:17

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do osób wykonujących zadania organów JST, skarbników i głównych księgowych urzędów
jednostek samorządu terytorialnego

Tematyka:
 • 1. Przepisy, stanowiska i wyjaśnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Wpływ przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
  3. Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące rachunkowości.
  4. Czynności zamknięcia ksiąg rachunkowych i lista kontrolna.
  5. Wycena i prezentacja w sprawozdaniach zobowiązań o charakterze dłużnym.
  6. Prezentacja sald kont w bilansie i rachunku zysków i strat ze szczególnym uwzględnieniem zakresu danych wykazywanych w „Informacji dodatkowej”, w tym zasady wyceny i ewidencji:
  1) wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych;
  2) obcych środków trwałych;
  3) rozrachunków i operacji ujmowanych w rachunku zysków i strat;
  4) rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów;
  5) rezerw.
  7. Operacje ewidencjonowane na koncie „Fundusz jednostki” wykazywane w „Zestawieniu zmian w funduszu”.
  8. Zasady wyceny i ewidencji operacji w księgach rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  9. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

 

  23.11.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

  24.11.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

  26.11.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

  27.11.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

czwartek, 08 październik 2020 22:09

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2020 roku”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej

Tematyka:
 • 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2020 roku.
  2. Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, z 2020 r. poz. 342).
  4.Pytania i odpowiedzi oraz indywidualne konsultacje uczestników.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową (23.11.2020, Leszno, Centrum Konferencji i Rekreacji "Akwawit", ul. Św. Józefa 5, www.hotelakwawit.pl)

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową (24.11.2020, Poznań, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KOCHTEX, bud. Delta, ul. Towarowa 35, www.kochtex.pl)

  

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową (25.11.2020, Kalisz, Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, www.hotel-calisia.pl)

  23.11.2020 - Leszno
  Centrum Konferencji i Rekreacji "Akwawit" ul. Św. Józefa 5

  24.11.2020 - Poznań
  CENTRUM SZKOLENIOWO -KONFERENCYJNE KOCHTEX-Budynek Delta-naprzeciwko Dworca PKP ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań

  25.11.2020 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3

czwartek, 08 październik 2020 21:26

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe
sprawozdania finansowe

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2020 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
  2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
  3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
  4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
  5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
  6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
  7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
  8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

Prowadzący: Halina Gajoch

  24.11.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  24.11.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

czwartek, 08 październik 2020 21:19

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe
sprawozdania finansowe

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2020 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
  2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
  3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
  4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
  5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
  6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
  7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
  8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

Prowadzący: Halina Gajoch

  26.11.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  26.11.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

czwartek, 08 październik 2020 21:14

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe
sprawozdania finansowe

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2020 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
  2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
  3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
  4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
  5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
  6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
  7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
  8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

Prowadzący: Halina Gajoch

  07.12.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  07.12.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

czwartek, 08 październik 2020 21:01

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 rok w budżecie jednostki samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do skarbników, głównych księgowych i osób porządzających jednostkowe i łączne sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2020 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
  2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
  3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
  4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
  5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
  6. Zamknięcie ksiąg budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
  8. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
  9. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

Prowadzący: Halina Gajoch

  08.12.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  08.12.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

środa, 23 wrzesień 2020 22:31

Szkolenie „Pracowniczy Plan Kapitałowy”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm,
wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.

Tematyka:
 • I. Pracownicze Plany Kapitałowe –założenia i podstawowe informacje o programie
  II. Wpłaty dokonywane na PPK
  III. Wdrażanie PPK przez pracodawcę a sytuacja zatrudnionego
  IV. Wprowadzenie PPK – przygotowanie finansowe
  V. Umowy związane z wdrożeniem PPK
  VI. PPK dla pracownika czyli rozporządzenie zgromadzonymi środkami
  VII. Dokumentacja związana z PPK

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  29.10.2020 - online
  online (godz. 10.00 - 13.00)

poniedziałek, 21 wrzesień 2020 20:09

Szkolenie „Plan kont i polityka rachunkowości w jednostkach budżetowych według aktualnych przepisów”

SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne.

Tematyka:
 • I. Organizacja rachunkowości w jednostkach budżetowych
  II. Odpowiedzialność kierownika jednostki w tym jednostki obsługującej i głównego księgowego za rachunkowość
  III. Ustalenia jednostki samorządu terytorialnego dotyczące grupowania operacji w jednostkach
  IV. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad polityk rachunkowości jednostek
  V. Występujące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych
  VI. W trakcie omawianych zagadnień jest możliwość bezpośredniego zadawania pytań

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

  27.10.2020 - online
  online (godz. 08.00 - 11.00)

  27.10.2020 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)