Aktualności

czwartek, 21 styczeń 2021 22:07

Szkolenie „PRAWO PRACY I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2021r. PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM I PROWADZENIEM W 2021 r.”

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów
działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji
rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat
funkcjonowania prawa pracy i BHP.

 

 

 ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY SZKOLENIA - 12 431 00 85

 

  07.03.2021 - 10.03.2021 - Kraków
  Hotel NOVOTEL Kraków City West**** ul. Armii Krajowej 11

czwartek, 21 styczeń 2021 21:53

Szkolenie „Przygotowanie analizy potrzeb i wymagań, postępowanie poniżej i powyżej progów unijnych 2021r. w praktyce. Informatyzacja zamówień publicznych w nowej ustawie Pzp. Umowy o zamówienia publiczne”

 

Adresat:

Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w
jednostkach służby zdrowia,  szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach
pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli
administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.

 

 

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY SZKOLENIA - 12 431 00 85

 

  07.03.2021 - 10.03.2021 - Kraków
  Hotel NOVOTEL Kraków City West**** ul. Armii Krajowej 11

czwartek, 21 styczeń 2021 21:46

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. w samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do głównych księgowych, księgowych oraz osób sporządzających jednostkowe sprawozdania finansowe

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2020 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
  2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek organizacyjnych i zasady tej obsługi.
  3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
  4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
  5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.

 • 6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych,
  7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń w sprawozdaniu jednostki samorządu terytorialnego.
  8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

  22.02.2021 - online
  online (godz. 09.00 - 14.00)

sobota, 02 styczeń 2021 19:48

Szkolenie „Rachunkowość samorządowych jednostek budżetowych i budżetu jednostki samorządu terytorialnego - dla średniozaawansowanych"

 

Adresat:

Program szkolenia został przygotowany w szczególności dla skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora finansów  publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

 

 

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY SZKOLENIA - 12 431 00 85

 

  21.02.2021 - 24.02.2021 - Wisła
  Hotel Premium*** Kopydło 20, 43-460 Wisła

poniedziałek, 28 grudzień 2020 23:28

Szkolenie „Przebieg sesji oraz prac komisji rady z uwzględnieniem pracy zdalnej organu stanowiącego. Petycje, skargi i wnioski w działalności rady gminy (powiatu) ze szczególnym uwzględnieniem komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Adresat:

Szkolenie przeznaczone jest dla: przewodniczących rad gmin i powiatów, członków komisji rewizyjnych oraz innych komisji stałych, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych, sekretarzy gmin i powiatów, pracowników zajmujących się przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, oraz wydatkowaniem środków, w tym: pracowników biur rady, wydziałów spraw obywatelskich, wydziałów  organizacyjnych.

 

 

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY SZKOLENIA - 12 431 00 85

 

  21.02.2021 - 24.02.2021 - Kraków
  Hotel NOVOTEL Kraków City West**** ul. Armii Krajowej 11

środa, 16 grudzień 2020 22:12

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania jednostek oświatowych za 2020 rok”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do głównych księgowych, księgowych, pracowników działów księgowości w
jednostkach oświatowych.

Tematyka:
 • 1. Zasady rachunkowości i zasady rachunkowości budżetowej w 2020 r. – rozwiązania przydatne do uwzględnienia w polityce rachunkowości, uproszczenia (ewidencja budżetu).
  2. Harmonogram zamknięcia ksiąg rachunkowych – weryfikacja danych, wycena, inwentaryzacja, wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań, zmiany danych po zamknięciu ksiąg.
  3. Weryfikacja danych wynikających z ksiąg rachunkowych urzędu i innej jednostki organizacyjnej i ustalenie wartości aktywów i pasywów na moment bilansowy.
  4. Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów jednostki – wymagania co do metody, częstotliwości i terminowości inwentaryzacji dla poszczególnych aktywów i pasywów; zagadnienia do uregulowania w przepisach wewnętrznych, dokumentowanie przebiegu i wyniku inwentaryzacji, powierzenie obowiązków a odpowiedzialność za inwentaryzację.
  5. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r. – powiązanie danych wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi wykazanymi w bilansie, rachunku zysku i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu, dane do informacji dodatkowej.
  6. Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w 2020 r.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową (27.01 - brak wolnych miejsc)

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową (28.01 - dodatkowy termin) 

  27.01.2021 - online - BRAK WOLNYCH MIEJSC
  online (godz. 09.00 - 14.00)

  28.01.2021 - online - DODATKOWY TERMIN
środa, 16 grudzień 2020 22:05

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania jednostek budżetowych i zakładów budżetowych za 2020 rok”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do osób wykonujących zadania jednostek budżetowych oraz zakładów budżetowych, głównych ksiegowych, ksiegowych.

Tematyka:
 • 1. Zasady rachunkowości i zasady rachunkowości budżetowej w 2020 r. – rozwiązania przydatne do uwzględnienia w polityce rachunkowości, uproszczenia (ewidencja budżetu).
  2. Harmonogram zamknięcia ksiąg rachunkowych – weryfikacja danych, wycena, inwentaryzacja, wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie sprawozdań, zmiany danych po zamknięciu ksiąg.
  3. Weryfikacja danych wynikających z ksiąg rachunkowych urzędu i innej jednostki organizacyjnej i ustalenie wartości aktywów i pasywów na moment bilansowy.
  4. Inwentaryzacja roczna aktywów i pasywów jednostki – wymagania co do metody, częstotliwości i terminowości inwentaryzacji dla poszczególnych aktywów i pasywów; zagadnienia do uregulowania w przepisach wewnętrznych, dokumentowanie przebiegu i wyniku inwentaryzacji, powierzenie obowiązków a odpowiedzialność za inwentaryzację.
  5. Sprawozdanie finansowe jednostki za 2020 r. – powiązanie danych wynikających z ksiąg rachunkowych z danymi wykazanymi w bilansie, rachunku zysku i strat oraz zestawieniu zmian w funduszu, dane do informacji dodatkowej.
  6. Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w 2020 r.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

  29.01.2021 - online
  online (godz. 09.00 - 14.00)

środa, 09 grudzień 2020 21:58

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do osób wykonujących zadania organów JST, skarbników i głównych księgowych urzędów
jednostek samorządu terytorialnego

Tematyka:
 • 1. Przepisy, stanowiska i wyjaśnienia dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
  2. Wpływ przyjętych zasad (polityki) rachunkowości na zakres danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym.
  3. Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczące rachunkowości.
  4. Czynności zamknięcia ksiąg rachunkowych i lista kontrolna.
  5. Wycena i prezentacja w sprawozdaniach zobowiązań o charakterze dłużnym.
  6. Prezentacja sald kont w bilansie i rachunku zysków i strat ze szczególnym uwzględnieniem zakresu danych wykazywanych w „Informacji dodatkowej”, w tym zasady wyceny i ewidencji.
  7. Operacje ewidencjonowane na koncie „Fundusz jednostki” wykazywane w „Zestawieniu zmian w funduszu”.
  8. Zasady wyceny i ewidencji operacji w księgach rachunkowych budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
  9. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

  28.01.2021 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

  26.01.2021 - online
  online (godz. 12.00 - 15.00)

środa, 09 grudzień 2020 09:45

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach oświatowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych za 2020 r.”

 SZKOLENIE ON-LINE !

 

Adresat:

Szkolenie skierowane do głównych księgowych, księgowych, pracowników działów księgowości w jednostkach oświatowych.

Tematyka:
 • 1. Podstawy prawne dotyczące prowadzenia rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych w 2020 r. wg ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie rachunkowości.
  2. Wspólna obsługa finansowo – księgowa jednostek oświatowych i zasady tej obsługi.
  3. Inwentaryzacja jako podstawowy element ustalenia stanu aktywów i pasywów na dzień bilansowy w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych.
  4. Ujęcie w księgach rachunkowych wszystkich operacji gospodarczych i finansowych, w tym osiągniętych przychodów i kosztów.
  5. Istotne zasady obowiązujące przy zamknięciu ksiąg rachunkowych.
  6. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
  7. Omówienie zasad wzajemnych rozliczeń między jednostkami.
  8. Powiązania pozycji w sprawozdaniach finansowych, w sprawozdaniach jednostkowych i łącznych.

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

 

Prowadzący: Halina Gajoch

  27.01.2021 - online
  online (godz. 09.00 - 14.00)