Aktualności

niedziela, 25 sierpień 2019 22:02

Szkolenie „Aktualne zmiany od czerwca, lipca, września w prawie pracy 2019 r. – prawidłowe stosowanie nowych przepisów. Ubezpieczenia społeczne w praktyce, urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie. Stanowiska MRPiPS oraz PIP (...)"

Adresat:
Szkolenie przeznaczone jest dla: kierowników, menedżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; przedstawicieli firm, wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania prawa pracy i BHP.
Tematyka:

Ubezpieczenie społeczne w praktyce. Zasiłek chorobowy. Świadczenia rechabilitacyjne. Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie
i ojcowskie. Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy po zmianach w 2019 r. Przechowywanie
dokumentacji pracowniczej. Szkolenie okresowe BHP. Obowiązki informacyjne pracodawcy. Urlopy wypoczynkowe w
praktyce. Zwolnienia lekarskie. Ochrona danych osobowych. Prawo pracy w kontekście wykonywania pracy pracownika
służby BHP.

  16.10.2019 - 19.10.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

niedziela, 25 sierpień 2019 22:03

Szkolenie „ Ewidencja środków trwałych oraz inwentaryzacja na przykładzie ich nieprawidłowości”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej
Tematyka:

Ewidencja środków trwałych, inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania

  25.10.2019 - Łódź
  Hotel Światowit, Al. Kościuszki 68

  24.10.2019 - Wrocław
  Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74

niedziela, 25 sierpień 2019 22:01

Szkolenie „Nowe przepisy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z uwzględnieniem zmian z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw ”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek
organizacyjnych zajmujących się gospodarką nieruchomościami stanowiącymi własność JST oraz własność Skarbu
Państwa, kierowników i pracowników biur nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych.
Tematyka:

Wybrane problemy stosowania Kpa w postępowaniach dotyczących gospodarki nieruchomościami. Odszkodowania za
nieruchomości przejmowane w trybie specustawy drogowej. Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności. Projektowane zmiany w Prawie budowlanym mające wpływ na gospodarowanie nieruchomościami
publicznymi.

  17.11.2019 - 20.11.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

czwartek, 01 sierpień 2019 20:43

Kurs "Rachunkowość budżetowa, rachunkowość jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wg aktualnie obowiązujących przepisów prawa"

Adresat:
Osoby, które pracują lub zamierzają pracować w j.s.t w wydziałach finansowo-księgowych, lub w jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych, jako księgowi i główni księgowi.
Osoby zainteresowane zdobyciem kwalifikacji zawodowych i rozwojem kariery zawodowej.
Tematyka:

Rachunkowość budżetowa
Zasady finansów publicznych w JST
Zakładowy plan kont
Dochody i wydatki jednostek budżetowych
Gospodarka środkami pozabudżetowymi
Przychody i koszty oraz wynik finansowy i fundusz jednostki i zakładu budżetowego
Sprawozdawczość budżetowa z operacji finansowych
Rozrachunki i rozliczenia oraz środki pieniężne
Majątek trwały i obrotowy w jednostkach samorządu terytorialnego
Środki trwałe w budowie, aktualizacja należności i ZFŚS

  19.09.2019 - 28.11.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

czwartek, 18 lipiec 2019 20:25

Szkolenie „Aktualne problemy i nieprawidłowości w rachunkowości urzędów, starostw, samorządowych jednostek budżetowych w 2019 r. Dyscyplina finansów publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce jednostek FP"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów
jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników
służb finansowych innych jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy
społecznej. 
Tematyka:

Bieżące problemy i nieprawidłowości w świetle zmian przepisów, nowych regulacji oraz wyników kontroli. Dyscyplina
finansów publicznych w 2019 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w praktyce jednostek finansów
publicznych.

  22.09.2019 - 25.09.2019 - Kołobrzeg
  Baltic Plaza mediSPA & FIT****, ul. Plażowa 1, 78-100 Kołobrzeg

czwartek, 16 maj 2019 08:08

Szkolenie „Praktyczne aspekty zamówień publicznych poniżej i powyżej progów UE według aktualnego stanu prawnego 2019 r...”

Szkolenie Zakopane

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: pracowników wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej; specjalistów ds. zamówień publicznych zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy; przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; przedstawicieli administracji rządowej; przedstawicieli firm startujących w przetargach; wszystkich osób pragnących zdobyć kompleksową wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych po zmianach.
Tematyka:
Roboty budowane w zamówinach publicznych. Konwalidacja oferty przetargowej w rozumieniu art. 87 Pzp. Usługi społeczne. Umowy o zamówienie publiczne. Analiza najczęściej popełnianych błędów w procedurach dofinansowanych ze środków unijnych. Przygotowanie postępowania poniżej i powyżej progów UE. Przygotowanie postępowania – SIWZ oraz ogłoszenie o zamówieniu. Elektronizacja oraz fakturowanie elektroniczne. Nowe regulacje w zakresie zamówień publicznych.
  24.11.2019 - 27.11.2019 - Zakopane
  Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy "Bel-Ami", ul. Goszczyńskiego 24

startPoprzednie kursy / szkolenia12Następne kursy / szkoleniakoniec