Rachunkowość

piątek, 11 październik 2019 14:30

Szkolenie „Sprawozdawczość budżetowa i w zakresie operacji finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach organizacyjnych sporządzana na 31.12.2019”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników, głównych księgowych oraz osób sporządzających sprawozdania
budżetowe w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach organizacyjnych.
Tematyka:

I. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1393)
II. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1773)

  26.11.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

poniedziałek, 16 wrzesień 2019 20:48

Szkolenie "Aktualne problemy dotyczące rachunkowości, klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości w jednostkach oświatowych w 2019 roku"

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: głównych księgowych i księgowych szkół oraz innych placówek oświatowych
Tematyka:

Jednostka budżetowa i podstawowe zasady gospodarki finansowej.
Klasyfikacja dochodów i wydatków w oświacie.
Plan finansowy jednostki -opracowywanie i dokonywanie zmian, ewidencja planu finansowego.
Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i księgowa jednostek obsługiwanych przez centrum usług wspólnych.
Jednostka budżetowa – obsługa finansowo–księgowa przez głównego księgowego.
Funkcjonowanie wydzielonego rachunku dochodów zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych, plan dochodów i wydatków, dokonywanie zmian.
Odpowiedzialność i uprawnienia kierownika jednostki obsługiwanej oraz jednostki obsługującej.
Sprawozdawczość budżetowa, w tym m. in. sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-34S.
Sprawozdawczość w zakresie operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-UZ).
Nieprawidłowości w jednostkach oświatowych.

  23.10.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

niedziela, 01 wrzesień 2019 10:33

Szkolenie „Rachunkowość wykonania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego
Tematyka:

Przedmiot i zakres rachunkowości wykonania budżetu.
Plan kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Ewidencja księgowa na kontach bilansowych i pozabilansowych w jednostkach samorządu terytorialnego.
Ewidencja księgowa dochodów z tytułu subwencji, dotacji oraz dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.
Zobowiązanie z tytułów dłużnych : kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych/zaciągnięcie i spłata/.
Ewidencja księgowa na kontach wynikowych budżetu.
Wydatki niewygasające ewidencja księgowa.
Odpisy aktualizujące należności budżetu.

  25.11.2019 - Kraków
  Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

poniedziałek, 26 sierpień 2019 21:03

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i inwentaryzacja na dzień 31 grudnia 2019 roku”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej.
Tematyka:

Czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych.
Roczne księgowania i przeksięgowania, schematy zapisów księgowych i ich odzwierciedlanie w sprawozdawczości.
Inwentaryzacja w świetle ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, z 2019 r. poz. 1911).

  28.11.2019 - Poznań
  Budynek NOT-u (1,5 km od Dworca PKP), sala 119 ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

  29.11.2019 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz

poniedziałek, 26 sierpień 2019 21:02

Szkolenie „Inwentaryzacja jako najważniejsza czynność w procesie zamknięcia roku obrotowego, istota inwentaryzacji, cele inwentaryzacji, funkcje i zadania inwentaryzacji”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej.
Tematyka:

Dobra organizacja inwentaryzacji, zadania komisji inwentaryzacyjnej, zadania zespołów spisowych, odpowiedzialność osobowa za przeprowadzenie inwentaryzacji.
Podstawowa dokumentacja do sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji.
Przebieg inwentaryzacji – czynności inwentaryzacyjne, metody inwentaryzacji.
Przedmiot inwentaryzacji.
Zasada istotności określona w art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości a inwentaryzacja.
Rozliczenie i ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych.
Dokumentacja z przebiegu inwentaryzacji.

  24.10.2019 - Poznań
  Budynek NOT-u (1,5 km od Dworca PKP), sala 119 ul. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznań

  25.10.2019 - Kalisz
  Hotel Calisia, ul. Nowy Świat 1-3, 62-800 Kalisz

niedziela, 25 sierpień 2019 22:04

Szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań finansowych za 2019 r."

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej
Tematyka:

Zasady zamknięcia ksiąg rachunkowych na koniec roku obrotowego.
Zasady rachunkowości wg ustawy o rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości budżetowej, a zamknięcie roku.
Zasada memoriału a zasada kasowego wykonania budżetu, zasada współmierności, zasada istotności.
Sprawdzenie kompletności zapisów w księgach rachunkowych, uzgodnienie poszczególnych elementów ksiąg rachunkowych.
Wycena poszczególnych pozycji aktów i pasywów, w tym ewidencja odsetek od należności, zobowiązań, od kredytów i pożyczek oraz obligacji, naliczenie i ewidencja odpisów aktualizujących należności.
Ewidencja kosztów i przychodów oraz dochodów i wydatków budżetowych, zasady ich inwentaryzacji w powiązaniu.
Ustalenie wyniku finansowego, dokonanie przeksięgowań, zamknięcie kont (bilansowych i pozabilansowych)..

  14.11.2019 - Olsztyn
  Budynek NOT, Pl. Konsulatu Polskiego 1

  15.11.2019 - Warszawa
  Centrum Konferencyjne AS-BUD, sala nr 2 piętro 14 Biurowiec Central Tower (koło Hotelu Marriott) Al. Jerozolimskie 81

  29.11.2019 - Gdańsk
  CENTRUM KONFERENCYJNE - Centrum Biurowe Neptun Al. Grunwaldzka 103A, 80-244 Gdańsk

niedziela, 25 sierpień 2019 22:03

Szkolenie „ Ewidencja środków trwałych oraz inwentaryzacja na przykładzie ich nieprawidłowości”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: Skarbników, Głównych Księgowych, Kierowników i pracowników służb finansowo-księgowych zatrudnionych w Urzędach jednostek samorządu terytorialnego, jednostkach
oświatowych (w tym również w jednostkach obsługujących jednostki oświatowe) i jednostkach pomocy społecznej
Tematyka:

Ewidencja środków trwałych, inwentaryzacja aktywów i pasywów – zasady, sposób przeprowadzania i dokumentowania

  25.10.2019 - Łódź
  Hotel Światowit, Al. Kościuszki 68

  24.10.2019 - Wrocław
  Budynek NOT, ul. Piłsudskiego 74