Rachunkowość

czwartek, 11 lipiec 2019 17:16

Szkolenie „Majątek trwały w jednostkach samorządu terytorialnego w 2019 r."

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego, takich jak: jednostki oświatowe, OPS, DPS, PCPR, samorządowe zakłady budżetowe i inne. 
Tematyka:

Podstawy prawne dotyczące zakresu działalności inwestycyjnej w JST. Definicja środków trwałych w JST. Rzeczowe aktywa trwałe. Klasyfikacja wydatków dotyczących majątku trwałego. Ewidencja księgowa poszczególnych rodzajów majątku trwałego. Wartości niematerialne i prawne. Długoterminowe aktywa finansowe. Środki trwałe w budowie. Inwentaryzacja majątku trwałego. Ewidencja księgowa inwestycji w zakładzie budżetowym. Ewidencja inwestycji dochodami gromadzonymi przez jednostki budżetowe na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych. Ulepszenia i remonty środków trwałych. Umorzenie i amortyzacja środków trwałych. Ewidencja i likwidacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Najczęściej wystepujace nieprawidłowości przy ewidencji majątku trwałego.

    19.08.2019 - Kraków
    Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)

poniedziałek, 17 czerwiec 2019 22:01

Szkolenie „Rachunkowość wykonania budżetu w jednostkach samorządu terytorialnego”

Adresat:
Szkolenie skierowane jest do: skarbników Gmin, Powiatów i Województw, pracowników służb finansowo-księgowych, głównych księgowych, księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego.
Tematyka:

Przedmiot i zakres rachunkowości wykonania budżetu. Plan kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego. Ewidencja księgowa na kontach bilansowych i pozabilansowych w jednostkach samorządu terytorialnego. Ewidencja księgowa dochodów z tytułu subwencji, dotacji oraz dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe na
rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Zobowiązanie z tytułów dłużnych : kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych/zaciągnięcie i spłata/. Ewidencja księgowa na kontach wynikowych budżetu. Wydatki niewygasające ewidencja księgowa. Odpisy aktualizujące należności budżetu. 

    25.07.2019 - Kraków
    Hotel Europejski***, ul. Lubicz 5 (tuż przy dworcu PKP)