Rachunkowość

środa, 15 lipiec 2020 22:04

Szkolenie "Rachunkowość budżetowa oraz dyscyplina finansów publicznych z uwzględnieniem istotnych zmian przepisów dotyczących finansów publicznych. Bieżące problemy rachunkowości i wykonywanie budżetu i planów finansowych JST (...)"

 

Adresat:

Program został przygotowany w szczególności dla skarbników gmin, powiatów i województw, głównych księgowych i księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, starostw i urzędów marszałkowskich oraz pracowników służb finansowych innych jednostek sektora
finansów publicznych, głównych księgowych i księgowych jednostek pomocy społecznej.

Tematyka: 

1. Organizacja rachunkowości oraz dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym: obligatoryjne i fakultatywne elementy dokumentacji rachunkowości, odpowiedzialność za rachunkowość

2. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

3. Inwentaryzacja

4. Rozrachunki jako etap poprzedzający powstanie dochodów i wydatków budżetowych

5. Klasyfikacja operacji pieniężnych oraz zasady ich ewidencji na kontach budżetu JST oraz jednostek budżetowych

6. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

7. Sprawozdanie finansowe jednostki i sprawozdanie finansowe JST

8. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

9. Plan finansowy – dochody i wydatki – rozwiązania usprawniające wykonywanie zadań. Upoważnienia dla kierowników jednostek

10. Upoważnienia do dokonywania zmian w planach finansowych

11. Realizacja dochodów budżetowych, ich ustalanie i egzekucja oraz kontrola – zwolnienia, przesunięcia terminu płatności, umarzanie, odstąpienie od dochodzenia należności

12. Rozliczanie dochodów z zadań zleconych

13. Prawidłowość realizacji wydatków budżetowych, zaangażowanie wydatków

14. Zaciąganie zobowiązań w jednostkach

15. Gospodarowanie mieniem, ewidencja środków trwałych i pozostałych środków trwałych– wybrane problemy, ujęcie w polityce rachunkowości

16. Ewidencja udzielanych dotacji

 

Pobierz harmonogram szkolenia oraz kartę zgłoszeniową

    27.09.2020 - 30.09.2020 - Międzyzdroje
    Trofana Wellness & SPA**** ul. Zdrojowa 9, 72-500 Międzyzdroje